Podpisana pogodba za izgradnjo komunalne infrastrukture v Babincih

Občina Ljutomer se je lotila urejanja komunalne infrastrukture v naselju Babinci. V letu 2017 je bila pridobljena projektna dokumentacija, aprila 2018 pa je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. Svojo ponudbo sta oddala dva ponudnika. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Legartis d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, ki je svojo ponudbo podal skupaj s partnerjem GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. Pogodbena vrednost del znaša skupaj 1.521.048,17 evra, brez DDV. Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor Legartisa d.o.o. Matjaž Hozjan sta pogodbo podpisala v sredo, 20. junija 2018. Projekt zajema izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda, izgradnjo javne razsvetljave in asfaltiranje občinskih cest. Za izvedbo projekta je predvideno najetje kredita v višini 500.000 evrov.