Operacija Zadruga Ljutomer 

Naslov operacije: ZADRUGA LJUTOMER

Akronim operacije: ZADRUGA LJUTOMER

 

 

Operacija »ZADRUGA LJUTOMER« bo trajala 24 mesecev, in sicer od oktobra 2019 do septembra 2021. Vrednost celotne operacije skupaj z ddv znaša 81.785,65 evrov, delež v višini 70-odstotkov upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Občina Ljutomer.

 

Na območju LAS Prlekija ne deluje nobena podobna zadruga, ki bi združevala ponudnike lokalnih proizvodov (hrana, rokodelstvo, spominki ipd. in turističnih ponudnikov). Gre za nov pristop k skrajševanju oskrbne verige z lokalno hrano in hkrati za povezovanje sorodnih proizvodov in storitev v atraktivno lokalno ponudbo. Ta po eni strani prispeva k višji kvaliteti življenja lokalnih prebivalcev (s skrajševanjem oskrbne verige in vzpostavitvijo lokalne trgovine) in po drugi strani izboljšuje turistično ponudbo območja LAS Prlekija. V tem pogledu gre za novo dejavnost v tem prostoru. Združena ponudba v lokalnih trgovinah in zadružni pristop sta v slovenskem merilu novost, ki jo z nameravano operacijo uvajamo tudi na območju LAS Prlekija.

 

Opis problema

Nepovezanost lokalnih ponudnikov zmanjšuje obseg in konkurenčnost lokalne ponudbe. Posamezniki imajo na trgu manjše možnosti zaradi omejenih količin, slabe prepoznavnosti in slabših pogajalskih sposobnosti. Šibka informacijska podpora ponudbi lokalnih proizvodov in turističnih storitev je že dalj časa moteč dejavnik na turističnem trgu. Ugotovitev o potrebah po sodobni spletni predstavitvi je osnova za učinkovit tržni nastop. Potrebna je tudi posodobitev trženja s pomočjo digitalnih orodij, ki jih partnerji želimo vzpostaviti v okviru nameravane operacije. Samooskrba s hrano, pridelano na območju LAS Prlekija je pomanjkljiva. Potrošniki in javni zavodi so prisiljeni nabavljati lokalno hrano od veletrgovcev. V tovrstni ponudbi so lokalni proizvodi zelo omejeni. Operacija bo omogočila združevanje ponudbe v enoten tržni nastop in promocijo. Slaba prepoznavnost in nedosegljivost lokalne ponudbe je razlog za počasen razvoj lokalne ponudbe. S sodobnimi digitalnimi orodji in z vzpostavitvijo centra za lokalno oskrbo, želimo vzpostaviti neposreden stik ponudnikov in potrošnikov. Na ta način želimo povečati prodajo in potrošnjo v lokalnem okolju in skrajšati poti od proizvajalcev do potrošnikov. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa in hkratnemu povečanju dodane vrednosti proizvodom.

 

CILJI

 1. Skrajšanje poti od proizvodnje do potrošnje lokalno pridelane hrane
 2. Povečanje lokalne ponudbe in potrošnje in s tem višje samooskrbe
 3. Povečana prepoznavnost ponudnikov lokalne hrane in turističnih storitev
 4. Doseganje višje dodane vrednosti s pomočjo skrajšane verige ponudniki-potrošniki

 

AKTIVNOSTI

 1. Animacija ponudnikov lokalnih proizvodov in storitev in ustanovitev zadruge
 2. Vzpostavitev komunikacijskih orodij in tisk promocijskih materialov
 3. Vzpostavitev centra za lokalno oskrbo in turizem

 

UČINKI

 1. Izboljšano sodelovanje med ponudniki in potrošniki
 2. Združevanje lokalne ponudbe na enem mestu, skupna distribucija in promocija
 3. Povečana prepoznavnost območja po avtentični, lokalni ponudbi
 4. Skrajšana oskrbna veriga med proizvajalci in potrošniki
 5. Povečan delež lokalne hrane na jedilnikih otrok in mladine v javnih ustanovah
 6. Povečan delež lokalne hrane na jedilnikih turistov v LAS Prlekija

 

CILJNE SKUPINE

 1. Lokalni ponudniki hrane in turistični ponudniki
 2. Lokalno prebivalstvo (domači potrošniki)
 3. Obiskovalci območja LAS Prlekija (obiskovalci prireditev in turisti)
 4. Javne ustanove na območju LAS Prlekija (otroci, mladina)

 

Projekt  je bil februarja 2019 prijavljen na  3. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Prlekija, financiranih iz sredstev EKSRP.  

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Kontakt Občina Ljutomer
tel: 02 584 90 34
e-pošta: 
obcina.ljutomer@ljutomer.si

 

EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 

PRP - www.program-podezelja.si/

LAS Prlekija - www.las-prlekija.com/ 

 

 


Novičke, avgust 2020

 

V okviru operacije Zadruga Ljutomer, s katero je Občina Ljutomer uspešno kandidirala na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija in si tako zagotovila 70-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov projekta, poteka izvajanje načrtovanih aktivnosti.

Namen operacije je povezati  lokalno ponudbo oz. ponudnike, ki imajo na trgu kot posamezniki, zaradi omejenih količin in slabših pogajalskih sposobnosti manjše možnosti za uspeh. Tudi šibka informacijska podpora ponudbi lokalnih proizvodov in turističnih storitev je velik motiv za povezovanje ponudnikov.

Glavne aktivnosti v operaciji Zadruga Ljutomer so: animacija ponudnikov in ustanovitev zadruge, vzpostavitev komunikacijskih orodij in tisk promocijskih materialov, vzpostavitev centra za lokalno oskrbo in izvedba promocije. S  tem bo omogočeno povezovanje lokalnih ponudnikov v enoten tržni nastop in skupno promocijo. V centru mesta Ljutomer bo urejena in opremljena trgovina, kjer bo združena avtentična lokalna ponudba domačih živil, pijač, jedi, rokodelskih izdelkov in spominkov.

 

Občina Ljutomer je v okviru operacije že izvedla strokovna srečanja, ki so potekala v Ljutomeru in na Cvenu. Vsem prisotnim in zainteresiranim je bila predstavljena vsebina same operacije in proces delovanja zadružništva ter povezovanja v zadružništvu. Teme strokovnih srečanj, katera je v povprečju obiskalo 26 udeležencev, so bile:

 • usposabljanje o zadružnem povezovanju za zadružnike – ponudnike,
 • povezovanje ponudnikov na področju lokalne hrane in turizma ter razvoj integralnih turističnih ponudnikov,
 • vzpostavitev in razvoj zadruge in zadružno upravljanje,
 • razvoj zadružniškega KANVAS poslovnega sistema,
 • digitalna orodja za podporo zadružnem povezovanju ponudnikov lokalne hrane in turističnih storitev.

 

Po izvedbi vseh strokovnih srečanj je konec meseca junija 2020 potekal ustanovni občni zbor zadruge, kjer so prisotni ponudniki, zainteresirani posamezniki in organizacije potrdili zadružna pravila in ustanovitveni akt ter ime zadruge. K ustanovitvi zadruge z imenom Zadruga za povezovanje, promocijo ter razvoj lokalne ponudbe in turizma Prlekija z.o.o., krajše Turistična zadruga Prlekija z.o.o., je pristopilo 17 ustanoviteljev, ki so soglasno imenovali člane upravnega in nadzornega odbora. Njihov prvi mandat velja za krajše obdobje, in sicer do 1. rednega občnega zbora zadruge, ki bo predvidoma v začetku leta 2021.

 

Namen Turistične zadruge Prlekija je potrjen s strani ustanoviteljev, in sicer:

 • Zadruga za povezovanje, promocijo ter razvoj lokalne ponudbe in turizma Prlekija z.o.o., socialno podjetje, je organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati gospodarske in družbene koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.
 • Zadruga je v skladu z mednarodno definicijo zadrug ustanovljena kot avtonomno združenje oseb, prostovoljno povezanih z namenom, da na skupne ekonomske, družbene in kulturne potrebe ter prizadevanja odgovarjajo prek podjetja v skupni lasti, ki ga upravljajo demokratično. Zadruga sledi mednarodno sprejetim vrednotam zadružništva, in sicer vrednotam samopomoči, samoodgovornosti, demokratičnosti, enakosti, pravičnosti in solidarnosti ter etičnim vrednotam poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge.
 • Zadruga je socialno podjetje, ki ga demokratično upravljajo in nadzirajo člani.
 • Člani zadruge so lahko fizične osebe in pravne osebe, ki se povezujejo zavoljo uresničevanja svojih skupnih ekonomskih, družbenih, kulturnih, okoljskih in drugih potreb. Cilj zadruge je učinkovito povezovanje članov v odgovarjanju na skupne gospodarske in družbene potrebe ter hkrati izvajanje družbi in naravnemu okolju prijaznega poslovanja. S tem zadruga krepi idejo zadružništva in promovira sodelovanje na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.
 • Namen zadruge je krepitev trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter razvoj turizma na območju Prlekije. Te namene bo zadruga dosegala skozi sledenje naslednjim ciljem:
  • večanje lokalne ponudbe ter s tem višanje samooskrbe s hrano,
  • krajšanje poti od lokalno pridelane in predelane hrane do potrošnje,
  • večanje prepoznavnosti ponudnikov lokalno pridelane in predelane hrane,
  • večanje prepoznavnosti ponudnikov turističnih storitev,
  • povezovanje lokalnih ponudnikov (pridelovalcev in predelovalcev lokalne hrane ter prehrambenih izdelkov, nastanitvenih storitev, vinogradnikov in vinarjev, drugih turističnih ponudnikov oz. udeležencev v turistični ponudbi,
  • promocija in trženje izdelkov in storitev članov zadruge,
  • razvoj turizma, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje okolja in pridelavo ekološke hrane ter razvoj socialnega podjetništva,
  • projektno sodelovanje pri pridobivanju občinskih, državnih in evropskih sredstev za razvoj turizma, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje okolja in pridelavo ekološke hrane ter razvoj socialnega podjetništva,
  • vzpostavitev, zaščita in promocija blagovne znamke,
  • vzpodbujanje in pomoč članom pri preusmerjanju v ekološko, biodinamično ali sonaravno pridelavo in predelavo hrane,
  • doseganje višje dodane vrednosti s pomočjo krajšanja verige ponudnikov do potrošnikov.
 • Namen zadruge je trajno izvajanje socialno podjetniških dejavnosti na naslednjih področjih:
 • pravična trgovina na področju trajnostne lokalne preskrbe in turizma,
 • vzpodbujanje in podpora članom zadruge pri razvoju trajnostne lokalne preskrbe in turizma,
 • informiranje in izobraževanje članov in širše javnosti na področju trajnostnega razvoja in turizma,
 • podpora članom pri pridobivanju razvojnih sredstev na področju delovanja zadruge,
 • zagovorništvo v zakonodajnih vprašanjih na področju delovanja zadruge.

Trenutno potekajo vsi potrebni postopki za vpis zadruge v sodni register, aktivnosti za izdelavo spletne strani in spletne trgovine ter urejanje prostora, ki bo namenjen trgovini. Navedeni postopki bodo zaključeni najkasneje do konca meseca oktobra 2020.

 

Udeleženci predavanj in ustanovni člani zadruge vabijo vse zainteresirane, da se pridružijo in podprejo prizadevanja za krepitev lokalne oskrbe ter skupne promocije Ljutomera in Prlekije.