Izgradnja vrtca v Cezanjevcih

Objava, 6. 9. 2016:

Občina Ljutomer je bogatejša za novo, pomembno investicijo. Po številnih letih prizadevanj je vrata odprl nov vrtec v Cezanjevcih, ki je v začetku tega meseca sprejel 57 otrok. Vrednost celotnega projekta skupaj znaša okrog 2,2 milijona evrov, za razliko od gradnje številnih podobnih vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji v preteklih letih, pa pristojno ministrstvo pri omenjenem projektu ni prispevalo sredstev. Občina Ljutomer je v letu 2015 pridobila kredit v višini 1.000.000 evrov, razlika sredstev se je zagotovila v proračunu Občine Ljutomer.

»Pred šestimi leti smo imeli javno razpravo, nedaleč od tukaj. Polna dvorana ljudi, mnogi ste tudi danes tukaj. Bilo je veliko sumničavih pogledov, celo nekaj jeze in razočaranja. V ozadju se je projiciral napis Osnovna šola in vrtec Cezanjevci. Takrat le črke na platnu. Za nami so bile ravnokar volitve. Pred nami obljuba sprememb. Vmes pa veliko negotovosti. Izhodišča niso bila najboljša. Prvotno predvideno zemljišče je bilo povezano s številnimi zapleti. Čeprav so bili Cezanjevci na državni listi prioritet daleč pred drugimi kraji v okolici, je občina v preteklosti dala prednost šoli v Stročji vasi in prenovi ljutomerske šole. V občinskem proračunu je bila luknja. Zato nikakor ne zamerim, ker ste bili polni dvomov. Če bi takrat sedela v občinstvu, ne bi verjela, da bo kadarkoli v Cezanjevcih prišlo do novega vrtca. Lepe želje so eno. Realnost pa je bila mnogo drugačna. Izkušnje so nas naučile, da je vedno bilo preveč ovir in premalo volje. Potem smo štiri leta dobro skupaj delali. Našli smo novo lokacijo,« je ob otvoritvi pet oddelčnega vrtca v Cezanjevcih v četrtek, 6. oktobra 2016, med drugim dejala ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki se je zahvalila vsem, ki so pripomogli pod streho spraviti to nujno potrebno investicijo. »Cezanjevci, majhen kraj, v katerem živijo dobri in delovni ljudje, je danes postal mnogo večji, kajti zrastel je eden najlepših in najmodernejših vrtcev v tem okolišu Slovenije. Dobili smo svetel, prostoren in kreativni objekt, ki omogoča stike med otroci in odraslimi ter predstavlja dobro počutje vseh vpletenih,« je na otvoritveni slovesnosti povedala Brigita Hojnik, ravnateljica OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, v okviru katere spada tudi enota vrtca.

Novi pet oddelčni vrtec v Cezanjevcih je projektirala družba Biro Biro d.o.o. iz Maribora. Na razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo izbrano Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. iz Spodnje Ščavnice, dobavitelj opreme za kuhinjo je bil GO-ST d.o.o. iz Grosuplja, notranjo opremo vrtca je dobavil Eurodesign Apače d.o.o. iz Apačev, podjetje Nograd d.o.o. iz Hotize pa je uredilo zunanjo okolico.

Sočasno z gradnjo vrtca je bilo potrebno zgraditi še manjkajočo komunalno infrastrukturo do novega objekta, kar je opravilo podjetje Legartis d.o.o. iz Lendave. Zgrajen je bil nov vodovod in delno javna razsvetljava. Izvedba manjkajoče komunalne infrastrukture se predvideva v letu 2017.

 

Objava, 19. 1. 2016:

Z deli na objektu se nadaljuje v skladu s terminskim načrtom.

V mesecu novembru in decembru 2015 je bila dokončana ravna streha na objektu ter talno gretje. Izbran je bil dobavitelj plina in montiran plinohram, tako da se objekt že minimalno ogreva. Izveden je bil  tehnični strop v kuhinji, ožičenje elektroinštalacij, podkonstrukcija puščenih stropov in betonska talna plošča zunanje terase.

Urejajo se tudi služnostne pogodbe z Agencijo RS za okolje in prostor za izgradnjo komunalnih vodov do lokacije novega vrtca (vodovod, elektrika, javna razsvetljava), stavbna pravica z ARSO in služnostne pogodbe z drugimi lastniki zemljišč, po katerih bodo potekali različni komunalni vodi.

Izdelana je bila projektna dokumentacija notranje opreme vrtca.

 

Objava, 3. 11. 2015:

Pogodba z izvajalcem del Gradbeništvo, Milan Pintarič s.p., Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja je bila podpisana oktobra 2014. Pogodbena vrednost del znaša 1.597.549,05 EUR z DDV.

Dela so se pričela izvajati marca letos, do konca oktobra so bila izvedena naslednja dela:

  • temeljenje objekta na pilotih in izvedba armirano betonske talne plošče

  • zidanje nosilnih in predelnih zidov

  • armirano betonska plošča nad pritličjem objekta z atiko na strehi

  • notranji stenski ometi

  • estrihi v vseh prostorih vključno s toplotno izolacijo

  • horizontalna hidroizolacija talne plošče

  • vgradila so se vsa okna in steklene stene na objektu

  • grobe instalacije vodovoda in kanalizacije

  • dela na prezračevanju in klimatizaciji ter ogrevanju

  • grobe elektroinstalacije (delno)

Trenutno se izvajajo dela na prezračevanju in klimatizaciji ter ogrevanju, grobe elektroinstalacije, spuščeni strop v objektu in streha objekta.

Po pogodbi je potrebno izvesti še stensko in talno keramiko, pode iz gume in parketa, slikopleskarska dela, fasado in zunanje terase.

Občina Ljutomer in izvajalec sta  27. 10. 2015 sklenila aneks glede podaljšanje roka končanje objekta, in sicer do konca maja 2016. Ugotovljeno je namreč bilo, da je zaradi vpliva prihajajočega letnega časa – zime in zagotovitve kvalitetne izgradnje objekta smotrno nadaljevati s finalizacijo objekta v pomladnih mesecih, kateri so primerni za izvedbo del kot so slikopleskarska, tlakarska, mizarska in fasaderska dela.

 

Objava, 16. 6. 2015:

Skupaj z krajani, starši in učenci se veselimo, da smo po več kot 10-letnih prizadevanjih pričeli z izgradnjo vrtca. V zadnjih letih se je ideja uspešno premaknila proti izvedbi. Sprejet je bil Občinski prostorski načrt, izdelana idejna zasnova in spremljajoče projektna dokumentacija, izvedel se je odkup potrebnih zemljišč in sklenile so se pogodbe z izvajalcem. Pred pričetkom del je bil urejen tudi precej zamuden postopek pridobitve služnosti s strani Agencije RS za okolje, ki je bila pogoj za izgradnjo gradbenega dovoljenja. Glede na to, da občina financira izgradnjo brez pomoči države, je bila sprejeta odločitev o faznosti gradnje, ki omogoča, da tako lažje izpeljemo investicijo, ki bo do zaključka gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del zahtevala cca 1,7 mio EUR sredstev. Uvod v delo je bil z izvajalcem del izveden dne 5. 1. 2015. Januarja in februarja je bila izvedena sečnja dreves na območju gradnje vrtca in postavljena ograja. Prav tako so bili odstranjeni panji porušenih dreves. Konec februarja je izvajalec del izvedel štiri poskusne pilote. Namen izvedbe poskusnih pilotov je bila določitev nosilnosti temeljnih tal. Na osnovi rezultatov testiranja je dne 9. 3. 2015 geomehanik določil končni način temeljenja pilotov. Spremenjena je bila izvedba gramozne blazine nad piloti oziroma pod temeljno AB ploščo. Namesto gramoza je bil določen zasip glav pilotov in temeljne blazine iz skalnatega materiala iz kamnoloma. Temeljenje objekta je izvajalec del končan konec aprila 2015. V mesecu maju je bil položen podložni beton, položena je bila toplotna izolacija pod temeljno AB ploščo. Vgrajena je bila instalacija fekalne kanalizacije in zabetonirana je celotna talna armiranobetonska plošča debeline 30 cm. V tem času se že gradijo stene vrtca. V tem letu je bila naročena tudi izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika od šole do lokacije novega vrtca, da lahko otrokom in staršem zagotovimo tudi varno pot v šolo oziroma vrtec in domov. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo javnega vodovodnega omrežja do novega vrtca.