Gradilo se bo kanalizacijsko omrežje v naselju Cven (delno) in naselju Krapje

V županatu Mestne hiše Ljutomer je 19. 7. 2017 potekal podpis pogodbe za Izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Cven (delno) in naselju Krapje. Skupna dolžina gravitacijskih kanalov, ki jih je treba zgraditi znaša 7.043 m, dolžina tlačnih vodov pa 1.097 m. Del kanalizacijskega omrežja v naselju Cven in naselju Mota je bil zgrajen že v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C.

Občina Ljutomer je 17. 5. 2017 objavila naročilo za izbiro izvajalca Izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselji Cven (delno) in Krapje (kjer kanalizacijsko omrežje še ni bilo zgrajeno). Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Legartis, d. o. o., Trimlini 2i, 9220 Lendava, in sicer za ceno 1.044.414,76 EUR.

Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 12. 6. 2017, predloženih je bilo šest ponudb. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan 22. 6. 2017.

Projektno dokumentacijo za izgradnjo omenjenega  kanalizacijskega omrežja je izdelal Svetovanje in inženiring, Rudi Sever s. p. iz Stročje vasi.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Proplus, d. o. o., iz Maribora, stroški nadzora bodo znašali 5.700,00 EUR.

Varnostni načrt je pripravilo podjetje DAING d. o. o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci, ki bo izvajalo tudi koordinacijo varstva pri delu.

Projekt bo sofinanciran s sredstvi pridobljenimi v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Nepovratna sofinancerska sredstva iz tega naslova znašajo 160.261,00 EUR, povratna pa 240.000,00 EUR. Občina Ljutomer bo za predmetno investicijo najela še kredit pri najugodnejši poslovni banki v višini 500.000,00 EUR. Razlika do celotne vrednosti projekta bo krita s sredstvi iz proračuna Občine Ljutomer.

Začetek investicije je predviden takoj po podpisu izvajalske pogodbe, torej v začetku meseca julija 2017. Rok končanja je do konca meseca novembra 2017.