Ekoremediacije za čisto okolje in kakovost bivanja - Od mlake do mlake

 

       
   

                  

 

Naslov operacije: Ekoremediacije za čisto okolje in kakovost bivanja

Akronim operacije: Od mlake do mlake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacija »OD MLAKE DO MLAKE« bo trajala 10 mesecev in sicer od septembra 2017 do junija 2018. Vrednost celotne operacije je 29.019,55 €, delež 85 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o., partnerji pa so Turistično društvo Stara Cesta, Občina Ljutomer in Krajevna skupnost Stara Cesta.

Operacija prispeva k splošnemu cilju SLR LAS Prlekija »Izboljšanje odnosa do okolja in ohranjanje biotske raznolikosti« in  specifičnemu cilju »Izboljšanje varovanja narave in naravnih virov s pomočjo ekoremediacij« (C9),  kar konkretizira skozi ukrep Izvajanje ekoremediacij (U17) in sicer s predstavitvijo in promocijo sonaravnih rešitev varovanja in čiščenje voda.

Opis problema:

Upravljanje z vodami je ena glavnih tem 21. stoletja, saj se zaradi povečane porabe količina vodnih  virov naglo zmanjšuje, predvsem pa je ogrožena njihova kakovost. Voda, kot naravni vir je ena od dobrin, ki pogojuje tako človekov obstoj in zdravo življenje, kot tudi gospodarski razvoj. Kot izhaja iz SLR LAS Prlekija je  na območju Prlekije na javno kanalizacijsko omrežje kljub velikim vlaganjem v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja voda, v letu 2015 bilo priključenih le 31,6 % gospodinjstev, kar je pod državnim povprečjem in posledica nizke gostote poselitve, razpršenosti naselij ter visokih finančnih izdatkov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bremenijo občinske proračune.  V naseljih z razpršeno in slemensko poselitvijo, ki nimajo javne kanalizacije, so po količini odpadnih in neprečiščenih voda prav gospodinjstva največji točkovni onesnaževalci vodnih virov. Sem uvrščamo tudi objekte namenjene turistični dejavnosti, objekte v javni rabi ter objekte namenjene proizvodni in storitveni dejavnosti.  Za gičevnat del krajine Slovenskih goric  so značilne tudi vaške mlake, ki so bile nepogrešljivi zbiralniki deževnice, s katero so napajali živino, zalivali vrtove, reševali problem poplavljanj kleti ob hujših nalivih ter  zagotavljali vodo v primeru požarov. Predstavljale so dragocene manjše ekosisteme z rastlinjem in živalmi. Za ohranitev marsikatere avtohtone živalske in rastlinske vrste so stoječe vode najugodnejše naravno okolje. Na območju jih je nekaj še ostalo, nekatere so močno zaraščene,v  nekatere so speljane odpadne vode, nekatere pa so povsem zasute.

 

Cilji operacije:

1. Zmanjšati onesnaženje in urediti ter predstaviti nekaj demonstracijskih ekoremediacijskih primerov v regiji. (vzorčna ureditev mlak in izvedba RČN)

2. Identificirati posamezne lokacije izvedenih ekoremediacijskih ukrepov, ki promovirajo moč narave pri vzpostavitvi in učinkovitem delovanju naravnih sistemov in jih vključiti v edukacijsko-turistično-rekreacijsko celoto.

3. Organizirati aktivnosti za prenos dobrih praks in znanj na prebivalce celotnega območja LAS Prelkija ( kot podpora za pospešeno reševanje problematike).

 

Glavne aktivnosti:

V KS Stara cesta so se prebivalci odločili, da presežejo trenutno stanje in skupaj s partnerji, v okviru operacije, z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta,  z uporabo ekoremediacij, prispevajo k izboljšanju varovanja narave in varovanja voda  v njihovem kraju. Obnovljene mlake in rastlinska čistilna naprava bodo vključeni v turistično in izobraževalno ponudbo kraja, pripravljeni bodo informacijski materiali in  izvedeni bodo dogodki promocije in osveščanja prebivalstva o možnostih uporabe ekoremediacij pri reševanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ohranjanju vodnih virov na območjih razpršene poselitve na celotnem območju LAS Prlekija.

Neposredni učinki operacije:

- obnovljenih, revitaliziranih in opremljenih 6 vaških mlak,

- izvedena rastlinska čistilna naprava pri stari šoli Stara Cesta za 20 PE,

- izveden promocijski dogodek ob otvoritvi turistično učne poti Stara Cesta,

- natisnjene informativne zloženke o ERM v turistični ponudbi TD Stara Cesta,

- objavljen e-katalog izvedenih ERM ukrepov na območju LAS Prlekija,

- pripravljene in objavljene vsebine o operaciji za spletne strani,

- izvedeni dogodki za prenos dobrih praks in znanj v vseh občinah LAS Prlekija.

 

Ciljne skupine operacije so prebivalci, lokalne skupnosti in komunalna podjetja območja LAS Prelkija.

 

Projekt  je bil decembra 2016 prijavljen na  1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Kontakt Skupina Fabrika d.o.o.:
Klaus Dieter Požgan
tel: 069 638 740
e-pošta: klaus@skupina-fabrika.com

 

         

 

EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 

PRP - www.program-podezelja.si/

LAS Prlekija - www.las-prlekija.com/