• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Programi in spodbude

1. Program varstva okolja

Prioritetni projekti občinskega programa varstva okolja so:

 • Izgradnja kanalizacijskega omrežja
 • Oskrba vseh občanov z zdravo pitno vodo
 • Integralni načrt ravnanja z odpadki in odpadnimi surovinami
 • Raba prostora, prostorsko načrtovanje in upravljanje
 • Izboljšanje kakovosti bivanja ob prometnicah (zmanjšanje emisij in hrupa)
 • Tehnološki center za področje ekologije in kemije
 • Optimalna uporaba obnovljivih virov energije
 • Revitalizacija potokov (tekočih voda) in jezer (mirujočih voda)
 • Sanacija preteklih bremen

2. Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept (LEK) je koncept razvoja samoupravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti pri oskrbi in rabi energije, ki poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

Lokalni energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe lokalne skupnosti. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj lokalne skupnosti na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Lokalni energetski koncept je namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Obsega analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so predlagani možni prihodnji koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (stanovanja, industrija, obrt, javne stavbe itd).

Lokalni energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju strategije energetske politike lokalne skupnosti. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih se lahko uresničijo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko s tem doseže.

Lokalni energetski koncept Občine Lendava - končno poročilo

3. Trajnostni razvoj

Velik izziv današnjega gospodarstva je vključevanje »okoljske trajnostne politike« v gospodarstvo. Zagotoviti blaginjo in gospodarsko rast in hkrati poskrbeti za okolje in preprečiti njegovo degradacijo je izziv, s katerim se danes sooča Evropska unija. Podnebne spremembe, veliko povpraševaje po energetskih virih in ostali okolju neprijazni procesi predstavljajo velik izziv tako za gospodarstvo kot tudi za okoljsko politiko. Cilj je izboljšanje splošne okoljske učinkovitosti izdelkov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, spodbuditi povpraševanje po boljših izdelkih in proizvodnih tehnologijah ter spodbujanje potrošnikov pri nakupu okolju prijaznih proizvodov.