• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Katalog informacij javnega značaja Občine Lendava

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSÉG

Glavna ulica 20
9220 Lendava
Tel.: 02 577 25 00

Elektronski naslov: obcina@lendava.si
Spletni naslov: www.lendava.si
Matična številka: 5874645000
ID za DDV: SI 27705935

Župan občine: Janez MAGYAR
Direktor občinske uprave: dr. Mihael Kasaš

Datum prve objave kataloga: 20.10.2008
Datum zadnje spremembe: 3.8.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lendava.si 
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v času uradnih ur, na sedežu občinske uprave, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Lendava, zakonodaji, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Katalog prav tako vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih naročilih, javnih razpisih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih. 

2. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA

2.a Organigram

Organigram je objavljen tukaj.

2.b Delovna področja organa        

Občina Lendava samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s Statutom Občine Lendava (Uradni list RS, štev. 32/17, 5/19 inb 37/19), zakoni in drugimi predpisi, zlasti pa:

 • normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
 • upravlja občinsko premoženje
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in uresničuje stanovanjsko politiko občikne
 • skrbi za lokalne javne službe
 • zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost
 • v sodelovanju z državo skrbi  za socialno varnost in socialno vključenost olbčanov, oseb s posebnimi potrebami, invalidov ter za kakovostno predšolksko  varstvo in vzgojo otrok
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
 • skrbi za uresničevanje javnega interesa  na področju kulture, športa, društvene in mladinske dejavnosti ter medgeneracijskega sodelovanja
 • skrbi za varstvo okolja, trajnostni razvoj in okoljsko osveščenost občanov
 • upravlja, gradi in  vzdržuje prometno in komunalno 
 • skrbi za požarno varnost in varnost občanov 
 • ureja javni red v občini
 • lahko podeljuje denarne ali druge nagrade in pomoči organizacijam, društvom in posameznikom  ob psoebnih priložnostih ali dogodkih.

Notranje organizacijske enote v občinski upravi so:

 • Oddelek za finance, proračun in premoženjske zadeve,
 • Oddelek za upravne in skupne zadeve,
 • Oddelek za družbene dejavnosti,
 • Oddelek za prostor, infrastrukturo in gospodarske javne službe.

Delovna področja notranjih organizacijskih enot in njihove pristojnosti so navedene v Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, štev. 7/19).  Struktura in organizacija dela notranjih organizacijskih enot pa je določena z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava z dne 26.3.2019 (spremembe in dopolnitve 31. 7. 2019, 29. 10. 2019 in 21. 1. 2020).

3. URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, je:
Dr. Mihael Kasaš, direktor občinske uprave 

4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA TER PREDPISOV LOKALNE SKUPNOSTI 

Povezava do predpisov Evropske unije: http://eur.lex.europa.eu
Povezava do državne zakonodaje: http://www.pisrs.si
Register veljavnih predpisov Občine Lendava najdete tukaj.
Seznam predlogov predpisov: Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Lokalna samouprava - Občinski svet - Gradiva (povezava)

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

( - dokumenti, prevedeni v madžarski jezik)

Statut Občine Lendava 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava - 1. sprememba

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava - 2. sprememba

Poslovnik občinskega sveta Občine Lendava 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Lendava

Razvojni koncept Občine Lendava za obdobje 2015-2025 

Koncept razvoja in financiranja krajevnih skupnosti v Občini Lendava 

Odlok o proračunu Občine Lendava z obveznimi prilogami

Lokalni energetski koncept

Trajnostna raba tal

Izračun okoljskega odtisa Občine Lendava

Kataster virov onesnaževanja zraka občine Lendava

Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti okolja in trajnostnega odtisa občine 

Program športa Občine Lendva za leto 2020

 

6. SEZNAM PROJEKTOV V IZVAJANJU IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Projekti Občine Lendava za leto 2020 so določeni v Načrtu razvojnih programov občine Lendava 2020-2023 ter njegovi 1. spremembi .

7. SEZNAM NAJPOGOSTEJŠIH VRST UPRAVNIH IN DRUGIH POSTOPKOV TER SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH Z DELOVNEGA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE

Seznam najpogostejših upravnih in drugih postopkov po notranjih organizacijskih enotah

Oddelek za finance, proračun  in premoženjske zadeve

Upravni postoki:

/

Drugi postopki:

 • dodeljevanje neprofitnih stanovanj upravičencem
 • financiranje družinskega pomočnika, institucionalnega varstva ter obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičencem
 • subvencija najemnine upravičencem
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
 • sodelovanje v psotopkih javnih naročil 
 • postopki v zadevi prometa in drugega ravnanja s premičnim in nepremičnim premoženjem občine

Oddelek za upravne in skupne zadeve

Upravni postopki:

 • soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata
 • potrditev rednega ter podaljšanjega obratovalnega časa gostinskega obrata
 • soglasje za uporabo javne površine oziroma objekta za namen javnih zbiranj ali prireditev
 • potrdilo  o seznanitvi občine o javnem shoduj ali prireditvi
 • soglasje za prodajo blaga na premični stojnici oziroma s potujočo prodajalno na javni površini
 • soglasje za izvajanje gostinske dejavnosti izven gostinskega obrata na javni površini 
 • odločbe o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka 

Drugi postopki:

 • sofinanciranje dejavnosti ter programov na podlagi javnih razpisov občine
 • organiziranje  negospodarskih javnih služb v občini na področju sociale
 • vzdrževanje neprofitnih stanovanj ter objektov, ki so namenjeni družbenihm dejavnostim
 • javna dela 
 • dvojezično poslovanje
 • informacije javnega značaja 

Oddelek za družbene dejavnosti

Upravni postopki:

 • koncesije na področju družbenih dejavnosti

Drugi postopki:

 • Sofinanciranje dejavnosti ter programov na podlagi javnih razpisov občine
 • Organizacija negospodarskih javnih služb
 • Mreža zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti ter mrliško ogledne službe

Oddelek za prostor, infrastrukturo in gospodarske javne službe

Upravni postopki:

 • dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 • potrdilo o prijavi uporabe zvočnih naprav
 • soglasje za priključitev na javno vodovodno omrežje
 • soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
 • Soglasje za izvajanje del v varovalnem pasu občinske ceste
 • Dovoljenje za delno, popolno ali polovično zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del
 • Dovoljenje za zaporo občinske ceste zaradi javnega zbiranja ali prireditve
 • Soglasje za  izredni prevoz na občinski cesti
 • Odločba o plačilu komunalnega prispevka
 • Lokacijska informacija
 • Potrdilo  o namenski rabi zemljišča
 • Potrdilo o predkupni pravici občine
 • Soglasje za poseg v prostor
 • Soglasje za gradnjo objekta v varovalnem pasu občinske ceste
 • Priglasitev udeležbe v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja

Drugi postopki:

 • sofinanciranje dejavnosti ter programov na podlagi javnih razpisov občine
 • obravnavanje pobud za spremembo občinskih prostorskih aktov
 • koordinacikja in nadzor izvajanja  gospodarskih javnih služb
 • varstvo naravne in kulturne dediščine
 • naravne nesreče
 • izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov
 • izvajanje redarske službe
 • odločanje v postopku o prekršku 

7.b Upravni postopek na 1. stopnji

 • dr. Mihael Kasaš, direktor občinske uprave, pooblastilo za odločanje in vodenje 
 • mag. Tibor HEBAR, inšpektor svetnik, pooblastilo za odločanje in vodenje
 • Bojan Petrijan, podsekretar, pooblastilo za odločanje in vodenje dejanj
 • Renata Torhač, podsekretarka, pooblastilo za odločanje in vodenje dejanj
 • Miran DOMA, inšpektor II, pooblastilo za odločanje in vodenje 
 • Aleksandra Kozak, podsekretarka, pooblastilo za vodenje
 • Danijela Levačič, podsekretarka, pooblastilo za vodenje
 • Aleksandra Kreslin, podsekretarka, pooblastilo za vodenje
 • Boštjan Kelenc, višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje
 • Aleš Kozar, višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje
 • Robert Recek, višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje
 • Klavdija Prša, višji referent II, pooblastilo za vodenje
 • Marjan Drvarič, višji referent II, pooblastilo za vodenje
 • Urška Lobnikar, strokovni sodelavec VII/1, poooblastilo za vodenje
 • Tatjana Györköš Litrop, strokovni sodelavec VII/1, pooblastilo za vodenje
 • Leon Vida, Strokovni sodelavec VI, pooblastilo za vodenje

7.c Upravni postopek na 2. stopnji in postopek o izrednih pravnih sredstvih

 • Janez Magyar, župan, odločanje v upravnem postopku in v postopku o izrednih pravnih sredstvih 
 • Jasna Bračič-Szabó,podsekretarka, pooblastilo za odločanje in vodenje
 • mag. Tibor Hebar, inšpektor - svetnik, pooblastilo za vodenje
 • Aleksandra Kozak, podsekretarka, pooblastilo za vodenje
 • Bojan Petrijan, podsekretar, pooblastilo za vodenje
 • Renata Torhač, podsekretarka, pooblastilo za vodenje
 • Danijela Levačič, podsekretarka, pooblastilo za vodenje
 • Aleksandra Kreslin, podsekretarka, pooblastilo za vodenje
 • Robert Recek, višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje
 • Miran Doma, Inšpektor II., pooblastilo za vodenje
 • Boštjan Kelenc, višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje
 • Aleš Kozar, višji svetovalec II, pooblastilo za vodenje
 • Urška Lobnikar, strokovni sodelavec VII/1, pooblastilo za vodenje
 • Tatjana Györköš Litrop, strokovni sodelavec VII/1, pooblastilo za vodenje

7.d Postopki o prekrških

 • mag. Tibor HEBAR, inšpektor svetnik, pooblastilo za odločanje in vodenje
 • Miran DOMA, inšpektor III, dipl. ekon, pooblastilo za odločanje in vodenje
 • Jožef FARKAŠ, občinski redar II, stroj. teh., pooblastilo za vodenje
 • Aleš Ribarič, občinski redar, ekon.tehn., pooblastilo za vodenje
 • Bojan Horvat, občinski redar, gost.tehn., pooblastilo za vodenje

 

8. JAVNA NAROČILA IN JAVNI RAZPISI

Javna naročila so objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Razpisi in javne objave.
Javni razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Razpisi in javne objave.

Odgovorna oseba: Danijela Levačič, podsekretarka,  univ.dipl.ekon.

9. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest (21. člen Zakona o javnih uslužbencih)
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih (21. člen Zakona o javnih uslužbencih)
Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari (322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku) 
Register stanovanj v lasti občine (154. člen Stanovanjskega zakona)
Centrala evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine (71. člen Zakona o javnih financah)

Evidence so dostopne na sedežu občine v času uradnih ur.

10. VLOGE V UPRAVNIH POSTOPKIH Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Seznam vlog je naveden na spletni strani Občine Lendava, pod rubriko Obrazci.

11. POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Prosilci lahko vložijo vlogo za dostop do informacij javnega značaja preko elektronske ali klasične pošte, vlogo pa lahko vložijo tudi neposredno na sedežu organa.

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15-odl.US, 102/15 in 7/18) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Zakonodajalec pa je za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani vsebino preostalega dela dokumenta.

Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je Vlada RS uredila z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Le-ta v 21. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki oz. zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oz. drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

12. STROŠKOVNIK

Stroški dostopa do informacij javnega značaja se zaračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (povezava UL).

13. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije v zvezi z javnimi razpisi
 • informacije v zvezi z javnimi naročili
 • informacije o stvarnem premoženju Občine Lendava in prometu
 • informacije o izvajanju proračuna Občine Lendava
 • Informacije z delovnopravnega področja in  o plačah javnih uslužbencev
 • inforamcije s sej občinsjkega sveta
 • informacije s področja  varstva okolja

14. SEZNAM POMEMBNEJŠIH VSEBINSKIH SKLOPOV, KI VSEBUJEJO INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije o Občini Lendava so dosegljive na spletni strani občine. Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti občinske uprave, občinskega sveta, župana ter nadzornega odbora so na voljo na sledečih povezavah:

Novice

Županove aktivnosti

Gradiva in zapisniki občinskega sveta

Lokalna samouprava – krajevne skupnosti

Program dela in poročila Nadzornega odbora

15. LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2016

Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2018

Letno poročilo za leto 2019