• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Splošno o okolju v Lendavi

V letu 2012 in 2013 so potekale obsežne raziskave o tem, v kakšnem stanju je naše naravno okolje. Analize trajnostnih potencialov, onesnaženosti tal in onesnaženosti zraka so spodbudne in boljše od pričakovanega. Na splošno velja, da je okolje pri nas razmeroma dobro ohranjeno. Največ negativnih vplivov na zrak imajo še vedno promet, mala kurišča in prašni delci zaradi erozije tal. Kakovost tal je prav tako boljša od pričakovanj. Lokalna onesnaženost je v Lendavskih goricah posledica bakra in v industrijski coni zaradi težkih kovin.

Za čisto okolje lahko največ naredimo sami. Preprečiti moramo izpuste fekalnih voda v naravo, nastajanje divjih odlagališč, zmanjšati količino odpadkov, povečati energetsko učinkovitost naših bivališč, zmanjšati porabo pesticidov in ozaveščati občane.

V sodelovanju z Inštitutom za okolje in prostor izvajamo meritve onesnaženosti zraka, onesnaženost tal. 

Dokumenti:

Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Lendava (SEAP), junij 2012

Okoljski odtis, oktober 2012

Lokalni energetski koncept, oktober 2012

Kataster virov onesnaževanja zraka Občine Lendava, 2013

Akcijski načrt za izboljšanje kakovosti okolja in trajnostnega odtisa občine, 2013

Trajnostna raba tal v občini Lendava, oktober 2013

Občinski program varnosti Občine Lendava, oktober 2015

Ocena požarne ogorženosti, november 2015

Izračun ekoloških sledi v občini Lendava, 2015

Načrt razsvetljave, marec 2018

Predlog hortikulturne ureditve mesta Lendava, marec 2018