• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Promet

1. Pometna študija ureditev in režimov za potrebe dostopnosti do razglednega stolpa v Lendavskih goricah

Na območju Lendavskih goric in Dolgovaških goric pri Lendavi se gradi razgledni stolp, katerega funkcioniranje je predvideno v jeseni 2015. Stolp se nahaja na atraktivnem razglednem območju, ki pa je iz vidika prometne dostopnosti težaven. Hkrati se v neposrednem območju razglednega stolpa načrtuje še več manjših objektov, v katerih bodo potekale dopolnilne dejavnosti za obiskovalce (gostinska ponudba, trgovina s spominki ipd.). Razgledni stolp bo predstavljal nadgradnjo obstoječe turistične infrastrukture (turistična cesta z individualnimi ponudniki - zidanice) na območju Lendavskih goric in s tem pripomogel k spodbujanju tako regionalnega kot tudi lokalnega gospodarskega in turističnega razvoja.

Izgradnja razglednega stolpa bo povzročila povečane prometne obremenitve na območju Lendavskih Goric, tako osebnega prometa kot tudi avtobusnega. Obstoječa cestna infrastruktura je neoptimalna, predvsem z vidika širine cestišč in posledično problematike srečevanja dveh vozil (avto-avtobusov). Srečanje dveh avtobusov pa je na skoraj celotnem cestnem omrežju Lendavskih goric tako rekoč nemogoče. Tovrstno srečanje bi lahko potencialno povzročilo prometno nevarno situacijo (vzvratna vožnja po topografsko razgibanem terenu). Opisana problematika cestnega omrežja, ki ovira normalno (udobno) odvijanje prometa, se kaže že danes, predvsem ob bolj obremenjenih terminih, kot so: čas trgatve, čas večjih turističnih prireditev (Bogračfest, Lendavska trgatev) ter ob času dopustov, ko je na območju Lendavskih goric pričakovana največja frekvenca turistov.

Glavni namen naloge je torej preučiti prometno ureditev (logistiko) dostopa obiskovalcev, ki bodo prišli z osebnimi vozili, ali avtobusi. Promet in cestno infrastrukturo je potrebno načrtovati gospodarno z vidika stroškov investicije, a hkrati s ciljem omogočanja varnega in atraktivnega dostopa do osrednje turistične atrakcije na danem območju – načrtovanega razglednega stolpa.

2. Prometna študija širšega območja mesta Lendava

V okviru naloge prometne študije širšega območja mesta Lendava, ki je bila izdelana leta 2010, se je analiziral obstoječ in predviden tekoč, mirujoči ter kolesarski in peš promet, s prikazom vpliva predlaganih rešitev na bodoče prometno dogajanje. Prometni model tekočega motornega prometa, kot osnova naloge, zajema vse pomembne prometnice, vključno z zalednim območjem ter tudi upošteva predvidene nove cestne povezave.    

V nalogi je poseben poudarek na novih prometno-infrastrukturnih rešitvah, potencialno najbolj kapacitetno kritičnih točkah, mirujočem prometu (potrebne kapacitete in lokacije parkirišč) ter kolesarskem in peš prometu (predlagana zasnova kolesarskega omrežja, prometno varnostni vidik alternativnih oblik prometa ipd.).  

Prometna študija pomeni prvi in temeljni korak k potrditvi upravičenosti bodočih prometno-tehničnih rešitev ter bo hkrati podala osnovo za kasnejše tehnične rešitve, upravičenost izgradnje in izdelavo potrebne tehnične dokumentacije za predvidene nove cestne povezave na območju Lendave.

Podrobnejša razlaga, izsledki in zaključki opravljenih prometnih študij so v priponkah.