• Slovenščina
  • Magyar
  • English
  • Deutsch

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Na območju Občine Lendava jo izvaja javno podjetje EKO Park, d.o.o. Odvajanje odpadne vode v kanalizacijo, tam kjer je izgrajena, je obvezno. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne in površinske vode je prepovedano.