• Slovenščina
 • Magyar
 • English
 • Deutsch

Razgrnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Lendava

ponedeljek, 4. januar 2021

Z današnjim dnem se začenja javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta in bo potekala do 5. februarja 2021. Javna obravnava bo v prostorih Občine Lendava 27. januarja 2021 ob 16. uri v skladu s priporočili, ki bodo zaradi epidemije takrat v veljavi.

Gradivo bo v času javne razgrnitve za ogled dostopno v prostorih mestne hiše v času uradnih ur občinske uprave ter v digitalni obliki na spletni strani občine med Razpisi in javne objave.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu, ki se vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.

Kaj je OPN

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine, s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoj, raba prostora ter pogoji za umeščanje posegov v prostor, prav tako se z njim načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena na območju občine.

Ob pripravi OPN je potrebno upoštevati državne prostorske akte, varstvene zahteve in zahteve nosilcev urejanja prostora, ki podajajo smernice in mnenja na predloge OPN.

Potek priprave OPN

Občina Lendava je začela z pripravo občinskega prostorskega načrta že v letu 2007, ko smo sprejemali prva pobude občanov za spremembo namenske rabe zemljišč.

V letih od takrat smo prejeli s strani občanov ali pravnih oseb:

 • več kot 350 pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijske rabe v stavbno zemljišče,
 • več kot 200 ažuriranj, kjer smo na podlagi pobude, ali dejanske pozidanosti kmetijskega, zemljišča ažurirali; predlagali spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče,
 • več kot 550 pobud za izbris stavbnega zemljišča ali njegovo zmanjšanje.

V skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora, zahtevami iz zakonov in podzakonskih aktov,  je občina dodatno naročila izdelavo naslednjih projektov in strokovnih podlag za potrebe priprave OPN:

 • izdelava Lidar geodetskega posnetka,
 • izdelava poplavne študije,
 • izdelava urbanističnega načrta za mesto Lendava,
 • Izdelava koncepta razvoja naselij,
 • Izdelava Elaborata posegov na kmetijska zemljišča,
 • Analiza nepozidanih stavbnih zemljiščih po naseljih (23 naselij).

V času od začetka priprave OPN se je  dvakrat spremenila temeljna prostorska zakonodaja, vključno s podzakonskimi predpisi, kar je bistveno vplivalo tudi na dolgotrajnost priprave dokumenta.

Obrazložitev razgrnitve OPN

Občina Lendava želi z razgrnitvijo OPN Občine Lendava preveriti aktualnost vloženih pobud in predlogov za spremembo namenske rabe. Namen razgrnitve ni pridobivanje novih predlogov za spremembo namenske rabe, ker smo tovrstne aktivnosti že večkrat izvedli in so vsi podani predlogi zbrani v razgrnjenem gradivu.

Pri spremembi namenske rabe je potrebno upoštevati, da se predlagane spremembe presojajo s strani nosilcev urejanja prostora, to so različna ministrstva, agencije in drugi državni organi, ki presojajo podane pobude v skladu s svojimi smernicami in zakonodajo ter podajo smernice, zato nekatere pobude oz. predlogi, ki so v razgrnjeni dokumentaciji, v končnem dokumentu ne bodo upoštevane. Pred sprejetjem OPN  bodo isti nosilci urejanja prostora podali še končno mnenje oziroma soglasje za OPN, če se bodo s spremembami strinjali.

Občina Lendava pospešeno dela na čimprejšnjem sprejetju OPN. Z razgrnitvijo in priskrbljenimi predlogi in pripombami bomo pridobili še zadnje podatke za zaključitev izdelave dopolnjenega osnutka OPN, ki bo poslan nosilcem urejanja prostora, ki bodo podali smernice na predlagani OPN. Po dopolnitvah, pogajanjih in dogovorih s posameznimi nosilci urejanja ter izdelavo okoljskega poročila bo OPN še enkrat razgrnjen, predvidoma v mesecu maju 2021.

Zaključek projekta OPN je predviden konec leta 2021 s sprejetjem občinskega sveta.