Okolje / prostor | Komunala | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

CENA KANALŠČINE                   

Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znaša:


Cena odvajanja komunalne in padavinske vode                  (za gospodinjstva priključena na javno kanalizacijo)

0,4000 EUR/m3

Cena čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda    ( za gospodinjstva priključena na javno čistilno napravo)

0,6919 EUR/m3


CENA ČRPANJA GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV 

Cena storitve črpanje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE znaša  31,31 €/m3. Pri tem se 12,59 €/m3 doda cena za čiščenje blata na Centralni čistilni napravi Maribor.

 

OMREŽNINA

Občina Kungota v subvencionira v višini 85% plačilo omrežnine za javno kanalizacijo .

 

OKOLJSKA DAJATEV

Okoljsko dajatev se obračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012), ki določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, osnove za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja, itd. Ceno okoljske dajatve določi vlada Republike Slovenije s sklepom (Ur.l. RS, št. 16/2009 in Ur.l. RS, št 7/2010), ki  v letu 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 znaša  0,528250 €/m3 porabljene pitne vode.

 Gospodinjstva ki so priključena na skupno čistilno napravo ali imajo zasebno malo čistilno napravo plačajo 10% vrednosti okoljske dajatve kar znaša 0,052825  €/m3 porabljene pitne vode.

 

PRIKLJUČNINA NA JAVNO KANALIZACIJO : se obračuna v komunalnem prispevku pri novi priključitvi