Kmetijstvo | Projekt Gremo na podeželje

Projekt Gremo na podeželje

POVZETEK

Potreba po izvedbi tega projekta

Na območju občin v okolici Maribora se pojavlja problem turistične neprepoznavnosti,  nepovezanosti in nedodelanosti, zaradi česar se je  pokazala velika potreba po skupnem  pristopu k snovanju celovite turistične ponudbe območja. Vinarska in sadjarska tradicija,  možnosti za različne tematske poti ter možnosti za sproščujoč oddih na podeželju so dobre  priložnost za razvoj trajnostnega turizma.

Kratek povzetek projekta

Projekt »Gremo na podeželje« postavlja temelje za celovito ponudbo na podeželskem območju Toti Las, saj bomo s predstavitvijo območja in izboljšanim povezovanjem in sodelovanjem interesentov, dosegli večjo prepoznavnost in predvsem višjo kakovost turistične ponudbe. Z razvojem novih turističnih produktov, ki bodo upoštevali vse posebnosti območja ter bodo povezali turistično in kmetijsko dejavnost, bomo omogočili trajnostni razvoj in pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju.

I.faza:

Analiza stanja turističnega potenciala s katero bomo evidentirali, preverili in ovrednotili primarno in sekundarno turistično ponudbo območja. Poleg analize bomo pregledali in ovrednotili vse relevantne strateške dokumente, ki posegajo na področje turističnega razvoja petih občin. Ovrednotili bomo tudi vse obstoječe »turistične produkte« in jih poskušali povezati v »novo zgodbo« Na osnovi analiz, pregledov strateških dokumentov ter opravljenih delavnic, razgovorov in posvetov bomo pripravili posamezne programe oz. itinerarije, ki bodo potekali v celoti ali vsaj  deloma na celotnem razpisanem območju. Posamezni turistični programi bodo namenjeni  različnim ciljnim skupinam in bodo trajali od enega dneva pa do treh dni.

II.faza:

Glavni rezultat II. faze bo priprava in prevod vsebine za katalog ponudbe in itinerarijev ter turistične karte območja Pri snovanju celovite turistične ponudbe ter predstavitve območja so glavna ciljna skupina vsi registrirani nosilci turistične in z turizmom povezane ponudbe (turistične kmetije, hoteli, penzioni, gostilne, raznolika društva, posamezniki in podjetja). Brez njihovega aktivnega sodelovanja celovita predstavitev in promocija območja ni možna.

Splošni (dolgoročni) cilj projekta:

  • izboljšati povezovanje ponudnikov in dejavnosti ter zagotoviti uspešno trženje pridelkov, izdelkov in storitev podeželja v lokalnem okolju in širše.
  • povečati prepoznavnost projektnega območja kot trajnostno naravnane turistične destinacije.

Specifični (kratkoročni) cilji projekta:

  • vključitev naravne in kulturne dediščine v celovito turistično ponudbo
  • povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe med lokalnim prebivalstvom
  • povečanje zanimanja prebivalstva za aktivno vključevanje v nastajajočo turistično ponudbo
  • izboljšati promocijo območja v širšem prostoru
  • povečanje turističnega obiska
  • razširitev turistične ponudbe
  • krepitev razvojnih partnerstev