Gospodarstvo | Obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij

Obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti 15 dni pred:
  • začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto v primeru podaljšanega obratovalnega časa,
  • začetkom obratovanja,
  • spremembo obratovalnega časa.
Gostincem v nekaterih primerih ni potrebno ob novem koledarskem letu ponovno prijavljati obratovalnega časa, in sicer v kolikor izpolnjujejo vse spodaj naštete pogoje:
  • ne spreminja obratovalnega časa,
  • ne obratuje v podaljšanem obratovalnem času in
  • ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov o gostinskem obratu in matični firmi gostinskega obrata.
 
Za objekt, v katerem se namerava opravljati gostinska dejavnost, mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
 
Gostinski lokali, ki se nahajajo na območju občine Kungota in so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih lahko obratujejo med 6. in 22. uro.
 
Gostinec oz. kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinskega upravnega organa.
 
V kolikor je vloga popolna in so upoštevane vse določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. L. RS, št. 93/07, 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) se potrdi razpored obratovalnega časa in en izvod vrne gostincu, en izvod pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa.
V primeru izdaje soglasja za podaljšani obratovalni čas je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66€.
 
OBJAVA OBRATOVALNEGA ČASA
Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj sedem dni pred tem).
 
HRANJENJE POTRJENEGA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA
Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu organu.
 
DALJŠE OBRATOVANJE PRED PRAZNIKI IN OB DRUGIH PRILOŽNOSTIH
Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine.
To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.
 
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije lahko dvignete na sedežu občine Kungota ali na spletni strani (http://www.kungota.si)
 
 
 
OBČINSKA UPRAVA

 

Seznam datotek