Seja - 24. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 6. 7. 2017

Vabilo:

Vabilo za 24. sejo Občinskega sveta.

****************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 23. seja Občinskega sveta.

4. predlog Obvezne razlage prvega stavka 1. odstavka 175. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15),

Predlog Obvezne razlage prvega stavka 1. odstavka 175. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15).
Priloga: odgovor GURS-a.

5. predloga letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem:
5./1. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017,

Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2017 - sprememba.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2017 - sprememba.

5./2. predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018,

Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018.
Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2018 - sprememba.
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018 - sprememba.

6. osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017.
Proračun 2017 - spr - SD.
Proračun 2017 - spr - PD.
Proračun 2017 - spr - NRP.
Proračun 2017 - spr - obrazložitve in priloge.
Proračun 2017 - spr - priloga 1.1 - Poraba NORP PP - posebni del.
Proračun 2017 - spr - priloga 1.2 - Poraba NORP PP NRP del.

7. osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),

Osnutek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018.
Proračun 2018 - spr - SD.
Proračun 2018 - spr - PD.
Proračun 2018 - spr - NRP.
Proračun 2018 - spr - obrazložitve in priloge.
Proračun 2018 - spr - priloga 1.1 - Poraba NORP PP - posebni del.
Proračun 2018 - spr - priloga 1.2 - Poraba NORP PP NRP del.

8. predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2017,

Predlog Sklepa o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2017.

9. predlog Sklepa o odpisu plačila dolga dolžnici VV iz Senovega,

Predlog Sklepa o odpisu plačila dolga dolžnici VV iz Senovega.

10. volitve in imenovanja:
10./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,
10./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Vrtec Krško.
... gradivo bo na spletno stran posredovano naknadno ...