Seja - 23. seja Občinskega sveta Občine Krško - sprejete odločitve

Sprejeti dnevni red:

Dnevni red 23. seje Občinskega sveta.

Zapis seje:

Zapisnik 23. seje Občinskega sveta.

****************************
Sprejete odločitve pri točki:

4. predstavitev predloga Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško ter seznanitev z izsledki Porevizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije,

Sprejeti sklep glede predloga Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško.

5. predlog Sklepa o potrditvi Investicijske dokumentacije - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje,

Sklep o potrditvi Investicijske dokumentacije - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje.
Investicijska dokumentacija - DIIP - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje.
Investicijska dokumentacija - IP - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje.

6. predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa - Nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,

Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa - Nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica.
Novelacija Investicijskega programa - Nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica.

7. predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59).

8. predstavitev Letnega poročila 2016 družbe Rudar Senovo d. o. o.,

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2016 družbe Rudar Senovo d. o. o..
Letno poročilo 2016 družbe Rudar Senovo d. o. o.
Letno poročilo 2016 družbe Rudar Senovo d. o. o.

9. predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško,

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško.

10. soglasja k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško:
10./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,
10./2. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Koprivnica,
10./3. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Krško,
10./4. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem,
10./5. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Podbočje,
10./6. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Raka,
10./7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo,

Sklepi o izdaji soglasij k sistemizacijam delovnih mest vrtcem v občini Krško.

11. predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško,

Sklep o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško.

12. predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško,

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško.

13. predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2017/2018,

Sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2017/2018.

14. volitve in imenovanja:
14./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško.

14./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško,

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško.

14./3. predlog Sklepa o neizbiri kandidata za direktorja Javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

Sklep o neizbiri kandidata za direktorja Javnega zavoda Posavski muzej Brežice.