Seja - 23. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 15. 6. 2017

Vabilo:

Vabilo za 23. sejo Občinskega sveta.

*********************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na: pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - z 22. seje Občinskega sveta.
Priloga 1.
Tabela 1.
Tabela 2.

4. predstavitev predloga Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško ter seznanitev z izsledki Porevizijskega poročila Računskega sodišča RS,

Uvodba obrazložitev in predlagani sklepi.
Predlog Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško - besedilo s popravki - priloga 1.
Pripombe Občine Krško na besedilo zakona … x 2 - priloga 2.
Stališča Ministrstva za infrastrukturo - priloga 3.
Predlog Statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško - besedilo s popravki - priloga 4.
Povzetek Revizijskega poročila Računskega sodišča RS - priloga 5.
Porevizijsko poročilo Računskega sodišča RS, z dne 5. 5. 2017 - priloga 6.

5. predlog Sklepa o potrditvi Investicijske dokumentacije - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje,

Predlog Sklepa o potrditvi Investicijske dokumentacije - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje.
Investicijska dokumentacija - DIIP - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje.
Investicijska dokumentacija - IP - Energetska sanacija Osnovne šole Podbočje.

6. predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa - Nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,

Predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa - Nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica.
Novelacija Investicijskega programa - Nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica.

7. predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59),

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (območje CKŽ 59).
Povzetek za javnost.

8. predstavitev Letnega poročila 2016 družbe Rudar Senovo d. o. o.,

Uvod.
Letno poročilo 2016 družbe Rudar Senovo d. o. o.

9. predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško,

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško.
Pomoč družini na domu v občini Krško - priloge.

10. soglasja k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško:
10./1. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,
10./2. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Koprivnica,
10./3. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Krško,
10./4. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem,
10./5. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Podbočje,
10./6. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli Raka,
10./7. predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo,

Predlog sklepov za izdajo soglasij k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v občini Krško.

11. predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško,

Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju občine Krško.

12. predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško,

Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško.
Priloga - tabele.

13. predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2017/2018,

Predlog Sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2017/2018.

14. volitve in imenovanja:
14./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,
14./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,
14./3. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško,
14./4. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Vrtec Krško,
14./5. predlog Sklepa o neizbiri kandidata za direktorja Javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
... preostalo gradivo k točki bo na spletno stran posredovano naknadno ...

14./2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško.
14./3. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško,
14./5. Predlog Sklepa o neizbiri kandidata za direktorja Javnega zavoda Posavski muzej Brežice.