JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE KRŠKO in GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA Z ZUNANJO UREDITVIJO

Objava

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, je na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE KRŠKO in GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA Z ZUNANJO UREDITVIJO

 

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja objekta nekdanje Železnine, stoječega na nepremičninah parc.št. *79/1 – zemljišče v izmeri 455 m2 in parc.št. *79/2 – zemljišče v izmeri 200 m2, vpisanih v k.o. 1322 – Krško pod pogojem izgradnje poslovno stanovanjskega objekta, gradnja severnega opornega zidu in gradnja južnega opornega zidu, vse na nepremičninah parc.št. *79/1, parc.št. *79/2, parc.št. 3051/8, parc.št. 3051/2 in parc.št. 3052/15, vse k.o. 1322 – Krško, vse v skladu s pripadajočo tehnično dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem št. 351-86/2017/8 z dne 21.04.2017, izdanim s strani Upravne enote Krško, CKŽ 14, Krško, ki je priloga javnega zbiranja ponudb. Skrajni rok za izgradnjo objekta je 30.06.2018 vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Izklicna cena za predmet prodaje znaša 80.000,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.

Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene predmeta prodaje. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.

Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo za predmet prodaje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar zapade varščina v korist Občine Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil.

Prodajna pogodba bo vsebovala elemente predpogodbe za odkup 2. etaže novozgrajenega poslovno stanovanjskega objekta s pravicami in obveznostmi prodajalca in kupca.

Pogoji razpisa:

-          na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične – s.p. ter pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom,

-          ponudniki morajo v ponudbi navesti identifikacijske podatke: za fizične osebe – s.p. - ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe - firmo, sedež, matično številko in davčno številko,

-          ponudniki morajo k ponudbi predložiti kopijo priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec,

-          ponudniki morajo k ponudbi predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni,

-          ponudniki morajo k ponudbi predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe),

-          ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdilo o plačani kavciji,

-          ponudniki morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb,

-          ponudniki morajo k ponudbi priložiti izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,

-          ponudniki morajo k ponudbi priložiti izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15.9.2017,

-          za predmet prodaje bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene,

-          vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec,

-          kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine,

-          ogled predmeta prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07 4981-291, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri ga. Cvelbar Kastelic Karmen.

 

Ponudnik lahko ponudbo umakne ali jo dopolni do roka veljavnega za sprejem      ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se šteje da se je ponudnik odpovedal vračilu varščine.

Zahteve iz javnega razpisa bodo sestavni del prodajne pogodbe.

V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno ponudbo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško.

Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena. Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z določili razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, ne bodo upoštevane.

Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 14.07.2017 do 9.00 ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP OBJEKTA ŽELEZNINE in GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NA PODLAGI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ŠT. »478-12/2017 O507«.

Komisijsko odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 14. julija 2017 ob 12. uri v sejni sobi D Občine Krško.

 

Številka : 478-12/2017 O507

Datum : 22.06.2017                                                               


Deli novico še z drugimi