Namera o ustanovitvi služnostne pravice - k.o. Leskovec

Številka: 478-187/2017 O507

Datum: 26. 6. 2017

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Predmet namere o ustanovitvi služnostne pravice sta nepremičnini parc.št. 1247/26 in parc.št. 1031/8, obe k.o. 1321 – Leskovec, ki bosta uporabljeni za izgradnjo plinovodnega omrežja.

Predmet namere o ustanovitvi služnostne pravice je ustanovitev služnostne pravice v javno korist s sklenitvijo neposredne pogodbe z zainteresirano osebo.

Vse dodatne informacije v zvezi z namero o ustanovitvi služnostne pravice so vam na voljo na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško oziroma po telefonu pri Cvelbar Kastelic Karmen (tel. 07 49 81 291).Deli novico še z drugimi