Namera o ustanovitvi služnostne pravice - k.o. Sremič

Številka: 478-108/2017 O507

Datum: 15. 6.2016

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Predmet namere o ustanovitvi služnostne pravice je nepremičnina parc.št. 370/1 k.o. 1314 – Sremič, ki bo v površini 2,64 m2 uporabljena za peš dostop.

Predmet namere o ustanovitvi služnostne pravice je ustanovitev odplačne služnostne pravice s sklenitvijo neposredne pogodbe z zainteresirano osebo.

Vse dodatne informacije v zvezi z namero o ustanovitvi služnostne pravice so vam na voljo na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško oziroma po telefonu pri Cvelbar Kastelic Karmen (tel. 07 49 81 291).Deli novico še z drugimi