Krški svetniki zahtevajo, da lokalna skupnost sodeluje pri odločanju o primernosti višine NORP

Krško, 16. junij 2017Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so se na včerajšnji 23. redni seji seznanili z vsebino predloga zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.  Ob tem so zahtevali, da se nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (NORP), skladno z obljubami vlade, za občino Krško ohranja v višini, kot je bila določena ob sprejemanju prostorskega akta za umeščanje  odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Kot je uvodoma pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, je Občina Krško na predlog zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK podala pripombe, prav tako so se predstavniki Občine Krško udeležili usklajevanja na ministrstvu za infrastrukturo. Na predlog zakona so pripombe podali tudi Gen energija, ARAO, NEK, Društvo jedrskih strokovnjakov, Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in sklad ter ministrstva in uprava RS za jedrsko varnost.

Občina Krško se je ves čas v postopku sprejemanja in oblikovanja predloga zakona zavzemala, da se za občino ohranijo sredstva NORP, skladno z obljubami vlade, v višini, kot je bila določena ob sprejemanju prostorskega akta za umeščanje odlagališča NSRAO v Vrbini. Zaradi obremenitve prostora z jedrskim objektom občina od vlade pričakuje, da upošteva vse pripombe na predlog zakona tako s strani občine kot s strani podjetij iz lokalnega okolja, torej GEN energije, NEK in Sklada NEK. Poleg tega je župan izrazil skrb, da se bo izgradnja odlagališča ustavila, predvsem zaradi nerednega financiranja Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO).

Da je predlog zakona nesprejemljiv, sta se strinjala tudi direktor GEN energije Martin Novšak in Božidar Krajnc iz Nuklearne elektrarne Krško. Svetnicam in svetnikom je predlog zakona in postopek sprejemanja predstavil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek s sodelavci.

Občinski svet je sprejel več sklepov, med drugim pa tudi zahteval, da vlada v medresorsko skupino za preveritev primernosti višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP) vključi še predstavnike lokalne skupnosti in predstavnike lokalnih podjetij NEK, GEN energija in Sklad NEK. Zahtevajo, da vlada nemudoma izvrši sklep iz leta 2007, ki se nanaša na protokole, podpisane s posameznimi ministrstvi ob umeščanju odlagališča, ter da ne spreminja organizacijske oblike podjetja ARAO, ki se ukvarja z radioaktivnimi odpadki in nadaljuje s postopki za imenovanje direktorja tega podjetja, ki bo imel ustrezne kompetence in znanja. Z včerajšnjim dnem je namreč potekel mandat dosedanjemu direktorju dr. Tomažu Žagarju. Svetniki so podprli tudi sklep, da se v omenjenem zakonu izrecno zapiše, da je sedež Sklada NEK v Krškem.

Nove cene vrtcev

Med drugim so svetniki sprejeli tudi sklep o določitvi cene programov v vrtcih v občini Krško za novo šolsko leto oz. od 1. septembra dalje. V primerjavi s preteklim letom se cene zvišajo kot posledica upoštevanja višjih izhodišč za stroške dela, druge materialne in nematerialne stroške ter živila, ki so vključeni v ceno. Ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen, je osnova za plačilo staršev najnižja cena istovrstnega programa, v katerega je otrok vključen. Na ta način občina staršem priznava prvo olajšavo, za katero se sredstva zagotavljajo iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora.

Osnova za plačilo staršev (cena) tako za prvo starostno obdobje znaša 476,25 evra in je za 4,42 % višja, za oddelek 3 – 4 let 367 evrov in je za 2 % višja, za oddelke 3 – 6 let 327, 90 e in je za 4, 22 % višja, za kombinirane oddelke pa 383,31 evra in je za 4, 88 % višja. Plačila staršev določi center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov. V posameznem razredu starši plačajo določen odstotek cene programa (od 10 % do 77 % cene, nekateri so plačila tudi oproščeni), razliko pa krije občina.

Tako določeno plačilo staršev je še dodatno znižano za 30 %, in sicer na podlagi sklepa občinskega sveta, ki z novim šolskim letom omogoča dodatno olajšavo, tudi iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora.

Potrdili investicijsko dokumentacijo za energetsko sanacijo OŠ Podbočje ter novelacijo investicijskega programa za nov vrtec v Brestanici

Energetska sanacija osnovne šole v Podbočju, ki bo obsegala toplotno izolacijo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo podstrešja ter instalacijska dela, zamenjavo svetil, vgradnjo prezračevalnih naprav in dodatne toplotne črpalke, bo potekala v dveh fazah v času letošnjih šolskih počitnic z začetkom v tem mesecu in v naslednjem letu. Skupna vrednost sanacije po tekočih cenah znaša nekaj več kot milijon evrov, od tega bo delež Občine Krško 412.400 evrov, na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin pa bo občina s strani države prejela nekaj manj kot 351.000 evrov povratnih sredstev, iz kohezijskih skladov pa 316.000 evrov

Za nadomestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, katere vrednost po tekočih cenah znaša 1,95 milijona evrov, bo občina iz razpisa za sofinanciranje občinskih investicij lahko iz državnih sredstev črpala 888.500 evrov nepovratnih sredstev ter 538.170 evrov povratnih sredstev. Hkrati se je prijavila tudi na javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijske stavbe ter pridobila nekaj manj kot 417.000 evrov. Z gradnjo novega vrtca, v katerem bo prostora za pet oddelkov ter enega rezervnega, bodo tako zagotovljeni kakovostnejši pogoji bivanja. Dela se bodo začela konec tega meseca, zaključila konec tega leta, najmlajši pa se bodo v nov vrtec lahko preselili v februarju naslednje leto.

Avdio

ŽupanOSpremembahZakonaoSkladu.wav

Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi