Sporočilo za javnost - 15. seja krškega občinskega sveta

Krško, 24. junij 2016 Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 15. seji med drugim razpravljali o umestitvi knjižnice v območje Kapucinskega samostana v Krškem, o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora pa tudi o imenovanju direktorice Kulturnega doma Krško.

Na seji v septembru 2015 je občinski svet zadolžil občinsko upravo, da pripravi investicijsko in drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala velikost in upravičenost investicijskih vlaganj v objekt Kapucinskega samostana v Krškem. Istočasno je OS Občine Krško sklenil, da proizvodno upravni objekt gospodarske družbe Alufinal ni več predmet aktivnosti pri izgradnji knjižnice v Krškem.

Kot najbolj sprejemljiva rešitev naj bi bila obnova obstoječega kompleksa kapucinskega samostana ter nov knjižnični trakt, ki bi bil umeščen zahodno od obstoječega samostana. Širitev, upoštevana v idejni rešitvi omogoča uporabo kapucinskega trakta v dveh etažah (tj. trenutni kapucinski trakt), uporabo notranjega atrija, vhodno dozidavo (vetrolov, vodja izposoje, službeni vhod). V tem času je Kapucinska provinca pristala na pogovor tako o možnostih odprodaje ali najema delov kapucinskega samostana, v vsakem primeru pa bi želeli zadržati stanovanjske prostore in cerkveni del. V skladu z dogovorom je bila naročena tudi cenitev vrednosti nepremičnin, iz katere izhaja, da bi bila okvirna vrednost dela samostana brez stanovanjskega prostora in cerkve, vključno z nepremičnino, kjer bi stal nov objekt, 300.000 EUR.

Sprejem dokumenta omogoča začetek postopka odkupa, začetek spremembe prostorskega akta ter naročila idejnega projekta, ki bo dal natančnejšo oceno vrednosti investicije.

Pričakuje se, da bo realizacija investicije izvedena v dveh fazah (I. faza predvidoma novogradnja objekta v letih 2017 in 2018 in II. faza predvidoma rekonstrukcija obstoječega kapucinskega samostana v obdobju do konca leta 2019). Skladno s to dinamiko bo investitor predvidoma zagotovil vire financiranja iz lastnih proračunskih sredstev občine Krško, predvidena vrednost je 2,5 milijona evrov.

Imenovanje direktorice Kulturnega doma

Ker s 15. avgustom preneha mandat direktorici Kulturnega doma Krško Katji Ceglar, je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja začela s postopkom imenovanja. Na razpis so se v zakonitem roku prijavile Katja Ceglar, Klaudija Redenšek, Eva Bravar in Darja Planinc. Komisija je ob odpiranju vlog, kasneje pa tudi ob predložitvi dopolnjenih vlog, ugotovila, da vse štiri kandidatke izpolnjujejo pogoje, zahtevane v objavljenem javnem razpisu. 6. maja je pozvala Svet javnega zavoda Kulturni dom Krško, da izda predhodna mnenja o prijavljenih kandidatkah. Odgovor Sveta javnega zavoda Kulturni dom Krško je Komisija prejela 19. 5. 2016 in še istega dne ponovno pozvala Svet javnega zavoda Kulturni dom Krško, da poda mnenje o vseh kandidatkah, ne zgolj o eni sami. Ponovni odgovor Sveta javnega zavoda Kulturni dom Krško je komisija prejela 26. 5. 2016, v njem pa je bilo pozitivno predhodno mnenje podano le h kandidaturi Katje Ceglar iz Krškega, medtem ko je bilo preostalim kandidatkam podano negativno predhodno mnenje, ker po mnenju Sveta javnega zavoda Kulturni dom Krško ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 11. redni seji 26. maja opravila razgovore z vsemi štirimi kandidatkami, nato pa na naslednji redni seji 2. junija z večino glasov sprejela sklep oz. predlog občinskemu svetu, da za direktorico javnega zavoda Kulturni dom Krško imenuje Darjo Planinc, univerzitetno diplomirano ekonomistko, za mandatno obdobje petih let. Občinski svet je imenoval Darjo Planinc za direktorico Kulturnega doma Krško.

 

Način porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora

Občina Krško za otroke s stalnim prebivališčem na območju občine Krško, ki imajo otroke vključene v enega izmed vrtcev, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, priznava dve vrsti olajšav, in sicer:

  • Osnova za plačilo staršev je najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih občine Krško, v katerega je otrok vključen;
  • Plačila staršev za programe v vrtcih za otroke občine Krško, določenih na podlagi veljavnih predpisov, dodatno zniža do 50 %; za šolsko leto 2015/2016 so plačila staršev znižana za 30 %.

Na novembrski seji je bila podana pobuda oz. predlog  glede porabe sredstev NORP, ki jih občina namenja za dodatne subvencije staršem za plačilo vrtca za otroke, ki so vključeni v javne zavode, katerih ustanoviteljica je Občina Krško. In sicer s predlogom, da se sredstva prerazporedijo tako, da se v prihodnje namesto individualnih subvencij sredstva namenijo prenovam in novogradnjam za potreb predšolske vzgoje na območju krške občine, pet odstotkov teh sredstev pa za izobraževanje strokovnega kadra zaposlenih v teh vrtcih. Občinski svet je bil seznanjen z vsemi relevantnimi podatki in predvideno rastjo odhodkov za predšolsko vzgojo, ki bo dosegla 5 mio EUR na leto. Občinski svet je bil seznanjen z dejanskim stanjem objektov vzgoje in izobraževanja, predstavljene pa so bile tudi vse minule investicije in njihovo financiranje. Izpostavljene so bile tudi potrebe ostalih zavodov, ki so ocenjene na 15 mio EUR.

Občinski svet je o tematiki razpravljal, vendar o ukinitvi dela olajšave ni odločal, sprejel pa je sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2016/2017, ki je ostalo isto kot v letu 2015/2016.Deli novico še z drugimi