Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Z Odločbo o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine in o ugotovitvi, da je Zakon o množičnem vrednotenju, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v neskladju z Ustavo,  je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško stopil nazaj v veljavo in uporabo.

Glede na navedeno, bo Občina Krško pristopila k pripravi baze zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 (NUSZ). 

Občina Krško je v skladu z zakonodajo že v preteklih letih razširila bazo zavezancev in z dopolnitvijo omogočila enako obravnavo vseh lastnikov in uporabnikov stavbnih zemljišč. Dopolnitev baze podatkov za odmero nadomestila se je nanašala na nepozidana in pozidana stavbna zemljišča, ki do sedaj še niso bila vključena v bazo in odmero

Kljub dejstvu, da bazo zavezancev redno ažuriramo na podlagi prejetih vlog in uradnih evidenc, še vedno obstaja verjetnost napak predvsem pri tistih, kateri v preteklem letu niso bili pozorni na podatke, ki so bili osnova za odmero nadomestila. Zavezanec, ki ugotovi, da odmera nadomestila ne prikazuje dejanskega stanja, ima v skladu s pravnim poukom v roku 15 dni od prejema odločbe pravico do pritožbe na pristojno davčno upravo.

Zavezanec, ki bo za posamezni odmerni predmet prvič prejel odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, lahko vloži zahtevo za oprostitev plačevanja nadomestila pri pristojni davčni upravi, skupaj s pritožbo na odločbo o odmeri  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v roku, ki je določen za pritožbo na odločbo.

Občinski svet občine Krško je na predlog Občinske uprave na svoji 32. redni seji sprejel spremembo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Krško, s katero je zavezancem za plačilo NUSZ omogočil, da lahko vložijo zahtevo za oprostitev plačevanja nadomestila pri pristojni davčni upravi do 15.maja 2014. To določilo velja le za leto 2014 in je posledica že omenjene razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine.

Nadomestilo sodi med lastne občinske prihodke in predstavlja enega najpomembnejših virov lokalne skupnosti. Tako pridobljena sredstva se namenjajo opremljanju stavbnih zemljišč, urejanju javnih površin ter za vse ostale posege za dvig nivoja komunalnega standarda vseh prebivalcev v občini. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje letno od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in sicer za stanovanjsko in poslovno dejavnost. Zavezanec za plačilo je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik oziroma najemnik poslovno-stanovanjskih prostorov).Deli novico še z drugimi