Kako deluje zimska služba v občini Krško?

Krško, 5. december 2012 Snežne padavine so zajele vso državo, meterologi pa za konec tedna napovedujejo novo pošiljko snega.   Zimske razmere so tako danes ena izmed aktualnejših tem in skupaj z njimi tudi organiziranost izvajanja zimske javne službe. Kako je ta urejena v občini Krško, kdo zanjo skrbi in po kakšnem prednostnem sistemu poteka, danes, ko so zanjo zadolženi izvajalci drugič v tem letu odšli na teren, pojasnjujemo v nadaljevanju. Poudariti velja, da gre za razmere, v katerih je seveda ob nujni organiziranosti kakovostnega zimskega vzdrževanja pomembno tudi razumevanje in potrpljenje udeležencev v cestnem prometu.

Skupna dolžina cest v občini Krško meri okoli 800 km, kar občino Krško uvršča na drugo mesto v Sloveniji. Pred njo je samo še mestna občina Ljubljana s 1030 kilometri. Poleg dolžine cestnega omrežja pa v naši občini posebno zahtevnost predstavlja tudi njegova geografska razvejanost, tja do Bohorja na severu in Gorjancev na jugu. Ta terja poseben pristop in organiziranost v smislu postavljanja prioritetnega vrstnega reda po katerem izvajalci zimske službe urejajo situacijo na terenu.

Kako poteka izvajanje zimske službe?

Zimska služba je namenjena zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih cest. Izvaja se od 15. novembra do 15. marca. Posipanje se prične izvajati takoj, ko se na cestišču zazna pojav poledice ali pa se izvede preventivno posipanje na odsekih, kjer se ta pogosto pojavlja. Odstranjevanje snega se prične, ko je na vozišču 5- 10 cm snega in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme.

Zimsko službo na območju občine Krško izvaja koncesionar Kostak d.d., ki skupaj s svojimi podizvajalci na območju občine v sklopu zimskega vzdrževanja pluži 485 km cest, 60 km pločnikov in 51.000 m2 javnih parkirnih prostorov.

Prioritete čiščenja cest

Za izvedbo zimske službe se vsako leto pripravi program po katerem se čiščenje oz. prevoznost cest zagotavlja po naslednjem prednostnem razredu:

  • pomembnejše lokalne, zbirne, mestne in krajevne ceste,
  • ostale lokalne, mestne in krajevne ceste,
  • javne poti, parkirišča in kolesarske povezave se čistijo glede na krajevne potrebe,
  • pločniki in pešpoti se najprej čistijo v mestu. Prednost imajo površine do javnih, vzgojno varstvenih in zdravstvenih ustanov.

Ob tem, da se najprej čistijo bolj izpostavljene in višinske ceste je najpomembnejša med prioritetami zagotovitev prevoznosti cest, da so občani pravočasno v službah in otroci pravočasno v šolah.

Razdelitev cest  in izvajalci  po območjih

Kategorizirane občinske ceste, teh je 520 kilometrov, so razdeljene na občinske in krajevne ceste. Za redno in zimsko vzdrževanje občinskih cest ( lokalne, zbirne, mestne in krajevne ceste ter javne poti I. reda) je zadolžen koncesionar (Kostak d.d.), za redno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ki so kategorizirane kot javne poti II. reda pa je zadolžena posamezna krajevna skupnost, v kateri se cesta nahaja.

Celotno  področje,  ki  ga  pokriva podjetje Kostak je razdeljeno na štiri območja, na katerih zimsko službo izvajajo različni izvajalci.  

Območje

Izvajalec

Območje izvajanja del

I. OBMOČJE

VIPSO d.o.o.

KS Brestanica, KS Rožno - Presladol, KS Koprivnica

POŽUN d.o.o.

KS Senovo

II. OBMOČJE

KOSTAK d.d.

KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS Sp. Stari Grad – Sp. Libna

III. OBMOČJE

Alojz Češnovar s.p.

KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, KS Krško polje

ŽARN d.o.o.

KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora

 

IV. OBMOČJE

 

 

CGP d.d.

 

 

KS Podbočje

 

 

V občini deluje tudi 24 urna dežurna služba, ki spremlja stanje, napoved in vremenske razmere po posameznih cestnih odsekih ter na podlagi pridobljenih podatkov odloča in usmerja akcijo  na terenu.

Kakšno stanje cest lahko pričakujem v zimskem času?

V zimskem času na cestah seveda ni možno pričakovati, da bodo prometne površine v takem stanju kot smo jih vajeni v toplem in suhem vremenu. Zato je v tem času zelo pomembno tudi sodelovanje udeležencev v prometu, ki lahko v času sneženja in temperatur pod ničlo tudi sami poskrbijo za varno udeležbo v prometu tako s primerno obutvijo, seveda pa tudi s predpisanimi zimskimi pnevmatikami oz. uporabo verig v primeru obilnejšega sneženja.

Racionalna poraba sredstev za izvajanje zimske službe

Ker je vsaka zima drugačna se temu prilagaja tudi finančni izračun. Včasih so nekatere odločitve odvisne tudi od razpoložljivih sredstev, proračun občine Krško ima tudi na tem področju določene omejitve, ki jih ni mogoče preseči sploh v času trenutne ekonomske krize v kateri je racionalnost še posebej nujna. Zato je pri odločanju glede ukrepov na terenu vedno potrebno ob odločitvah povezanih z zagotavljanjem prevoznosti cest in varnosti vseh udeležencev upoštevati tudi finančne posledice ukrepa. Za primer: Včasih veliko nevšečnosti povzroča taljenje snega. S to nevšečnostjo se srečujejo predvsem pešci.  Rešitev bi v tem primeru predstavljal odvoz snega ker pa to dodatno draži izvedbo zimske službe, se tega ukrepa zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi poslužujemo le v redkih primerih.

Dodatne informacije

Nepredvidene dogodke ali potrebe po nujnih intervencijah lahko občani javijo na dežurni telefon koncesionarja (041 671 484) ali pokličejo Center za obveščanje 112. 

Vsa opažanja, ki so povezana z vzdrževanjem občinskih javnih cest, javnih površin pa lahko sporočite oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško ali pa direktno vzdrževalcu Kostak d.d., ki bosta problematiko obravnavala in jo poskušala v najkrajšem možnem času tudi rešiti V ostalih primerih pa se lahko obrnete na: Damijano Dušak iz Občine Krško, 07/498 12 75, damijana.dusak@krsko.si, Družbo Kostak d.d.: pisarna GJS – kolektivne rabe, 07/481 72 85, gjs-kr@kostak.si

Vsem udeležencem v prometu hvala za potrpljenje in sodelovanje

Zimska služba oz. zimsko vzdrževanje cest predstavlja samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest. Zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo ob poledici, snegu, sodri in žledu velja za najtežjo in najbolj zahtevno, zato Občina Krško tudi v bodoče vse udeležence v prometu prosi za potrpljenje in se zahvaljuje za razumevanje,  sodelovanje in upoštevanje predpisanih ukrepov.  

 

 

 

 

Avdio

Rafko Jurecic o organiziranosti zimske sluzbe 1 (2).MP3


Deli novico še z drugimi