Od 30. julija dalje v veljavi odlok o javnem redu in miru v občini Krško

Krško, 21. junij 2012 - Občinski svet občine Krško je na svoji 16. redni seji konec maja sprejel Odlok o javnem redu in miru v občini Krško, ki ureja varovanje javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, varstvo zdravja, čistoče in varovanje okolja ter obveznosti skrbnikov in lastnikov živali v občini Krško. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je 30. junija 2012.

Občinska uprava Občine Krško je pristopila k izdelavi odloka na podlagi številnih pobud občanov preteklih let, vendar v vmesnem obdobju zakonodaja občinam ni dopuščala urejanja tovrstnih vprašanj, pojasnjuje višja svetovalka za pravne zadeve Natalija Geršak.  Z zadnjimi novelami Zakona o varstvu javnega reda in miru pa je to ponovno možno. Odlok ureja zadeve, ki so za občane iz različnih razlogov moteče in jih je zato tudi smiselno urejati. Varstvo javnega reda in miru je namreč nujno

Nadzor bo izvajal Medobčinski inšpektorat-Skupni prekrškovni organ

Odlok  določa tudi prekrške in globe za kaznovanje kršiteljev, nadzor nad izvajanjem oziroma kršenjem določb pa bo opravljal Medobčinski inšpektorat-Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

Sankcioniranje ravnanj za dosego večjega zadovoljstva in reda

Glavni namen odloka je urediti področja, ki za večino posameznikov, ki sobivajo v lokalni skupnosti in so tako del specifične skupnosti, ki jo povezujejo določeni interesi, cilji, zadovoljevanje potreb in način življenja, lahko pomenijo moteč dejavnik oziroma moteče ravnanje, pri čemer pa lahko sankcioniranje v obliki opomina ali globe pripomore k večjemu zadovoljstvu in redu.

Pri urejanju navedenega področja in odločanju o sankcioniranju določenih ravnanj je pripravljalec odloka upošteval, da gre za specifično področje, kjer prihaja do nenehne kolizije javnega in zasebnega interesa, kjer je na eni strani za sobivanje v lokalni skupnosti nujna vzpostavitev določenih pravil in omejitev, na drugi strani pa se je potrebno zavedati tudi pravic posameznika, njegove pravice do zasebnosti in varstva zasebne lastnine kot ustavne kategorije. Cilj odloka je urediti bivanje ljudi v Občini Krško na način, da se čim manj posega v zasebnost posameznikov in da pri tem ne prihaja do zlorab predpisa, vendar se kljub vsemu zagotovi zadostno stopnjo javnega reda in miru, je povedala direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Vsebino odloka, si lahko preberete tukaj

Avdio

direktorica Melita Copar o odloku o javnem redu in miru.MP3


Deli novico še z drugimi