Kontakt

 

Občina Krško

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
T: 07/ 498 11 00 (centrala)
F: 07/ 492 22 21
E: obcina.krsko@krsko.si
W: http://www.krsko.si/

Kabinet župana

mag. Miran Stanko, župan
T: 07/ 498 12 01
E: miran.stanko@krsko.si

Ana Somrak, podžupanja
T: 07/ 498 12 01
E: nusa.somrak@krsko.si

Melita Čopar, direktorica občinske uprave
T: 07/ 498 12 01
E: melita.copar@krsko.si

Metka Resnik, poslovna sekretarka
T: 07/ 498 12 01
E: metka.resnik@krsko.si

Lidija Petrišič Colarič, odnosi z javnostmi
T: 07/ 498 13 56
E: lidija.petrisic-colaric@krsko.si

Aleš Benje, področje zaščite in reševanja
T: 07/ 498 13 29
E: ales.benje@krsko.si

Služba za pravne in splošne zadeve

Natalija Geršak, vodja službe
T: 07/ 498 12 06
E: natalija.gersak@krsko.si

Marija Novak, tajništvo oddelka
T: 07/ 498 12 06
E: marija.novak@krsko.si

Ajda Štrucl, svetovalka za pravne zadeve
T: 07/ 498 13 24
E: ajda.strucl@krsko.si

Peter Planinc, informatika in gospodarjenje
T: 07/498 13 55
E: peter.planinc@krsko.si

Tomaž Petan, sodelavec občinskega sveta
T: 07/498 13 15
E: tomaz.petan@krsko.si

Tatjana Koštomaj, kadrovske zadeve
T: 07/498 13 31
E: tatjana.kostomaj@krsko.si

Robert Grošelj, informator-svetovalec
T: 07/498 13 14
E: robert.groselj@krsko.si

Olga Brodnik, vodja glavne pisarne
T: 07/498 12 22
E: olga.brodnik@krsko.si

Janez Pavlič, arhiv
T: 07/498 12 21
E: janez.pavlic@krsko.si

Darko Jazbec, ekonomat, skladišče, avtopark
T: 07/498 12 88
E: darko.jazbec@krsko.si

Rado Bogolin, administrator
T: 07/498 13 20
E: rado.bogolin@krsko.si

Andrej Mozer, administrator za krajevne skupnosti
T: 07/498 13 11
E: andrej.mozer@krsko.si


 

TAJNIKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI:
 

Aleksandra Brodnik, tajnica KS Leskovec pri Krškem, KS Krško polje, KS Senuše in KS Brestanica
T: 041 652 056
E: aleksandra.brodnik@krsko.si

Irena Krstov, tajnica KS Raka, KS Podbočje, KS Veliki Podlog in KS Veliki Trn
E: irena.krstov@krsko.si

Dušan Šiško, tajnik KS mesta Krško, KS Gora, KS Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna, KS Dolenja vas
T: 031 363 235
E: dusan.sisko@krsko.si

Silvia Ivačič, tajnica KS Senovo,KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica in KS Zdole
T: 031-324 480
E: silvia.ivacic@krsko.si

Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev

Simona Lubšina, vodja oddelka
T: 07/ 498 13 16
E: simona.lubsina@krsko.si

mag. Janja Jordan, vodja referata
T: 07/ 498 12 79
E: janja.jordan@krsko.si

Rafko Jurečič, črpanje EU sredstev
T: 07/498 13 57
E. rafael.jurecic@krsko.si

Nataša Lisec, javna naročila
T: 07/ 498 12 78
E: natasa.lisec@krsko.si

Suzana Horvatiček, javna naročila
T: 07/498 13 03
E. suzana.horvatiček@krsko.si

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Janko Avsec, vodja oddelka
T: 07/ 498 13 50
E: janko.avsec@krsko.si

Feđa Marković, stanovanjsko področje
T: 07/498 12 20
E. fedja.markovic@krsko.si

Miloš Kukovičič, vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
T: 07/498 13 09
E: milos.kukovicic@krsko.si

Magdalena Krošelj, kmetijstvo
T: 07/498 13 19
E: magdalena.kroselj@krsko.si

Irena Mesinger, malo gospodarstvo in turizem
07/498 12 92
E: irena.mesinger@krsko.si

Gregor Brodnik, turizem
07/498 13 50
E: gregor.brodnik@krsko.si

Monika Balon, malo gospodarstvo in turizem
07/498 12 92
E: monika.balon@krsko.si_

Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja

Mitja Kožar, vodja oddelka
T: 07/ 498 13 58
E: mitja.kozar@krsko.si

Marjana Mavsar, tajništvo oddelka
T: 07/ 498 12 81
E: marjana.mavsar@krsko.si

Tina Čuber, izdaja potrdil o namenski rabi prostora, komunalni prispevek, vodenje GIS prostorskih aktov
07/498 12 99
E: tina.cuber@krsko.si

Petra Ereš Malus, državni in občinski prostorski akti, izdaja lokacijskih informacij
07/498 13 02
E: petra.eres-malus@krsko.si

Stanislava Vodeb, občinski prostorski akti (OPN, OPPN...), izdaja lokacijskih informacij
07/498 13 71
E: stanislava.vodeb@krsko.si

Karmen Cvelbar Kastelic, premoženjsko-pravne zadeve
07/498 12 91
E: karmen.cvelbar-kastelic@krsko.si

Natalija Arh, premoženjsko-pravne zadeve
07/498 13 63
E: natalija.arh@krsko.si

Petra Povše, sistem kakovosti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, izdaja potrdil o namenski rabi prostora, stavbna zemljišča
07/498 13 34
E: petra.povse@krsko.si

Darko Anžiček, varstvo okolja
07/498 13 00
E: darko.anzicek@krsko.si

Oddelek za gospodarsko infrastrukutro


Matjaž Pirc, po pooblastilu direktorice občinske uprave v.d. vodje oddelka
T: 07/ 498 12 77
E: matjaz.pirc@krsko.si
Milena Turk, tajništvo oddelka
T: 07/ 498 12 75
E: milena.turk@krsko.si

Matjaž Pirc, vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, komunalni odpadki, učinkovita raba energije, javna razsvetljava
07/498 12 77
E: matjaz.pirc@krsko.si
Tomaž Koretič, investicije
07/498 12 80
E: tomaz.koretic@krsko.si

mag. Romana Pečnik, investicije, javni prevoz, trajna mobilnost, parkovi in zelenice, SPV
07/498 13 72
E: romana.pecnik@krsko.si

Boštjan Kozole, investicijski projekti, plovba po celinskih vodah, odvajanje in čiščenje odpadnih voda
07/498 13 77
E: bostjan.kozole@krsko.si
Helena Kozole
T: 07/ 498 13 06
E: helena.kozole@krsko.si

Rafko Županc, investicije, vzdrževanje cest in javne razsvetljave, KDS, projekt širokopasovnih povezav, novogradnje in investicije cest
07/498 13 60
E: rafko.zupanc@krsko.si

Damijana Dušak, pokopališča, sanacija infrastrukture po naravnih nesrečah, prometna signalizacija, plinifikacija
07/498 13 05
E: damijana.dusak@krsko.si

 

Oddelek za družbene dejavnosti

Andrej Sluga, vodja oddelka
T: 07/ 498 12 85
E: andrej.sluga@krsko.si

Jožica Gabrič, tajništvo oddelka
T: 07/ 498 12 85
E: jozica.gabric@krsko.si

Klavdija Žibert, zdravstvo, sociala in šport
T: 07/ 498 12 03
E: klavdija.zibert@krsko.si

Marjanca Komočar, otroško varstvo in izobraževanje
T: 07/ 498 12 23
E: marjanca.komocar@krsko.si

Bernardka Zorko, kultura, tehnična kultura in delo z mladimi
T: 07/ 498 12 84
E: bernardka.zorko@krsko.si

Zdravko Pilipovič, investicije in Romi
T: 07/ 498 12 29
E: zdravko.pilipovic@krsko.si

Martina Baznik, investicije
T: 07/ 498 12 82
E: martina.baznik@krsko.si

Oddelek za javne finance in proračun

Božislava Venek, vodja oddelka
T: 07/ 498 12 15
E: bozislava.venek@krsko.si

Branka Zadravec, tajništvo oddelka, knjigovodske listine
T: 07/ 498 12 15
E: branka.zadravec@krsko.si

Mojca Janževec-Merlin, glavna knjiga, premoženjska bilanca, proračunski skladi, DDV
T: 07/ 498 12 19
E: mojca.janzevec-merlin@krsko.si

Marija Dorbež, računovodja za krajevne skupnosti
T: 07/ 498 12 16
E: marija.dorbez@krsko.si

Manica Gerjevič, računovodja za krajevne skupnosti
T: 07/ 498 12 87
E: manica.gerjevic@krsko.si

Mojca Brilej Behin, neposredni nadzor
T: 07/ 498 13 66
E: mojca.brilej-behin@krsko.si

Slavica Zagrajšek, proračun, zaključni račun, poročila o planu, realizaciji
T: 07/ 498 12 15
E: slavica.zagrajsek@krsko.si

Janja Perc, proračunska poraba
T: 07/ 498 13 12
E: janja.perc@krsko.si

Katja Ganc, proračunska poraba in plače
T: 07/ 498 12 17
E: katja.ganc@krsko.si

Stanislava Zagmajster Narat, ostali proračunski porabniki
T: 07/ 498 13 65
E: stanislava.zagmajster-narat@krsko.si

Plevnik Veronika, terjatve
T: 07/ 498 12 25
E: veronika.plevnik@krsko.si
 

 Deli novico še z drugimi