Na tem mestu so zbrane vloge in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.

Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času delovnega časa na vložišču Občine Kočevje, na naslovu Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v pritličju.

Javni zavodi

Vpisni obrazec za vpis otrok v vrtec Kočevje

Kontaktna oseba:
Kristina Krkovič, tel.: +386 (1) 89 38 214

Socialne zadeve

Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča
Taksa: 22,60 EUR

Kontaktna oseba:
Irena Kalčič, tel. +386 (1) 89 38 239

Vloga za prekop in prenos posmrtnih ostankov
Vloga za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov
Vloga za sofinanciranje plačila stroškov - stanovanjske skupine

Kontaktna oseba:
Lavra Horvat, tel.: +386 (1) 89 38 250

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Kontaktna oseba:
Darja Anunni Delač, tel.: +386 (1) 89 38 240

Gospodarstvo 

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom z uporabo zvočnih naprav
Taksa: 22,60 EUR

Kontaktna oseba:
Alojz Vesel, tel.: (01) 89 38 210

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne povrsine
Taksa: 22,60 EUR

Kontakt:
Ana Adamič, tel: (01) 89 38 209

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata, kmetije
Taksa: 22,60 EUR

Kontaktna oseba:
Sonja Movrin, tel.: (01) 89 38 223

Zemljišča 

Vloga za nakup, prodajo ali menjavo stavbnega zemljišča
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
Taksa: 4,50 EUR

Kontaktna oseba:
Brigita Špelko, tel.: (01) 89 38 211
Renata Vidmar, tel.: (01) 89 38 252

Prostor

Vloga za izdajo lokacijske informacije za izvedbo enostavnega objekta
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov ali izvedbo drugih del
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za izvedbo vzdrževalnih del
Taksa: 22,70 EUR

Kontaktna oseba:
Lidija Kavran Štrbac, tel.: (01) 89 38 224
Ana Adamič, tel.: (01) 89 38 209
Nik Janeš, tel.: (01) 89 38 216

Vloga za najem stavbnega zemljišča
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa 22,70 EUR

Kontakt:
Ana Adamič, tel: (01) 89 38 209

Vloga za ureditev zbirnega mesta za odpadke
Taksa 4,50 EUR

Kontakt:
Tanja Štajdohar, tel: (01) 89 38 251

Vloga za izračun komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za potrdilo o namenski rabi
Taksa 22,70 EUR
Vloga za spremembo namenske rabe prostora
Taksa 4,50 EUR
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve
Taksa 4,50 EUR

Kontakt:
Lidija Kavran Štrbac, tel.: (01) 89 38 224

Vloga za izdajo mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Kočevje

Stanovanja in poslovni prostori

Vloga za popravilo stanovanja
Vloga za popravilo poslovnega prostora

Kontaktna oseba:
Mojca Bence, tel.: (01) 89 38 235

Ceste in promet

Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah
Taksa: 18,10 EUR oz. 22,60 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za prekope
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR
Vloga za ureditev cestnega priključka
Taksa: 29,50 EUR

Kontaktna oseba:
Goran Šneperger, tel.: (01) 89 38 236

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje del v varovalnem pasu cest
Vloga je takse prosta

Kontakt:
Ana Adamič, tel: (01) 89 38 209

Občinska inšpekcija

Kontaktna oseba - prijava nepravilnosti:
Janko Kalinič, tel.: (01) 89 38 222