20. 11. 2018 Občina Kočevje objavlja namero za prodajo premičnin (pisarniškega pohištva), po metodi neposredne pogodbe.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudba se odda na pripravljenem obrazcu ponudbe, do roka navedenega v povabilu k oddaji ponudbe.

1. Objava o nameri
2. Povabilo k oddaji ponudbe
3. Obrazec ponudbe

18.4.2016 / Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo neregistriranega osebnega vozila  znamke Renault - Kangoo Express, letnik 2004

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo neregistriranega osebnega vozila znamke Renault - Kangoo Express, letnik 2004.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup vozila renault 

Obrazec za prijavo nakupa vozila renault kangoo express

Slika vozila kangoo express letnik 2004

 

18.4.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za

  • parc. št. 5994/5 k.o. 1594 – Mozelj, ID znak:  1594-5994/5-0, katere prodaja se bo izvršila v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12

2.4.2016 / NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin:

Inventarna številka

Opis

Šifra sobe

Izhodiščna vrednost v EUR brez DDV

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV

0001634

TISKALNIK HP LASERJET 1010

1/P

15,00

 

0001637

TISKALNIK HP LASERJET 1015

24

15,00

 

0001638

TISKALNIK HP DESKJET 5150

00

5,00

 

0001646

TISKALNIK HP LASERJET 1010

36

15,00

 

0001648

TISKALNIK HP LASERJET 1010

23

15,00

 

0001708

TISKALNIK HP LASERJET 1010

1D

15,00

 

0001734

TISKALNIK HP LASERJET 1020

1B

15,00

 

0001778

TISKALNIK HP LASERJET 1020

1A

15,00

 

0001825

TISKALNIK HP LASERJET 1018

31

15,00

 

0001862

TISKALNIK HP LASERJET P1005

18

25,00

 

0001863

TISKALNIK HP LASERJET P1005

29

25,00

 

0001911

TISKALNIK HP LASER JET 2055 DN

22

40,00

 

0002255

TISKALNIK HP LASERJET P 1102

37

30,00

 

0002429

Tiskalnik HP LaserJet M201dw

28

70,00

 

0001504

TISKALNIK HP 1100 LASER

39

5,00

 

0001808

TISKALNIK HP 3600N

25B

30,00

 

0001854

MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA S TELEFAKSOM

26

10,00

 

0001850

FOTOKOPIRNI STROJ Odkup od CPRTK v likvidaciji

13

50,00

 

0001855

FOTOKOPIRNI STROJ iR1024iF

25B

80,00

 

 

Občina Kočevje na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v najem naslednjega stvarnega premoženja:

  • parc. št. 187/3, 187/4, 177/14, 177/13, 177/15, 177/4, 177/10 in 177/11 (vse) k.o. Stari Log
  • del parc. št. 696/65 k.o. Kočevje
  • del parc. št. 514 k.o. Željne
  • del parc. št. 60/8 in 63 (obe) k.o. Rajndol
  • del parc. št. 735/8 k.o. Kočevje
  • parc. št. 81, 82/2 in 77/4 (vse) k.o. Mahovnik
  • del parc. št. 1485/4, 1485/9 in 1485/1 (vse) k.o. Kočevje

Občina Kočevje na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS 34/11, 42/2012 in 24/2013) objavlja namero o oddaji v brezplačno uporabo naslednjega stvarnega premoženja:

  • parc. št. 85 k.o. Stara Cerkev

Občina Kočevje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na kamionski cesti (redna sečnja):

1. Prodaja se les na kamionski cesti (na parc. št. 4770/1 k.o. Rajndol), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-1003-A014/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 23 drevesi iglavcev. Les na kamionski cesti se prodaja v neto količini, kar skupaj znaša 26,35 m3 lesa.

Datum objave: 23.11.2012

Občina Kočevje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) župan Občine Kočevje objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe:

1.    Brezplačno se odsvoji les (na parc. št. 196/2 k.o. Željne), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0303-A012/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se odsvoji 2 drevesi iglavcev, kar skupaj znaša 9,84 m3 bruto označenega drevja.

2.    Utemeljitev brezplačne odsvojitve te namere z neposredno pogodbo:
Premičnini – smreki sta bili nenamerno posekani na parceli št. 196/2 k.o. Željne, katera leži v bližini vasi Željne. Ker je Krajevna skupnost Šalka vas pravna oseba javnega prava in ker Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti dopušča brezplačno odsvojitev premoženja, če je pridobitelj oseba javnega prava in je to v javnem interesu, krajevna skupnost kot ožji del občine pa je izrazila željo, da bi smreki uporabila za izdelavo urbane lesene opreme za ureditev javnih površin v vaških jedrih, s čimer bi se pripomoglo k izboljšanju izgleda krajev ter za razna vzdrževalna dela na objektih, ki jih uporablja za izvajanje svojih nalog lokalnega pomena, kar je v javnem interesu občine, je zato smotrno, da se to premično premoženje odsvoji v korist Krajevne skupnosti Šalka vas.

3.    Pogodba za brezplačno odsvojitev bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani občine.

Datum objave: 19.6.2012
 

Občina Kočevje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno odsvojitev lesa:

1. Brezplačno se odsvoji les (na parc. št. 261/1 k.o. Koblarji), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0303-A012/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se odsvoji 1 drevo iglavca, kar skupaj znaša 0,9 m3 bruto označenega drevja.

2. Utemeljitev brezplačne odsvojitve te namere z neposredno pogodbo:

Premičnina – smreka stoji na trasi elektro daljnovoda na obrobju vasi Gornje Ložine (v KS Stara Cerkev). Ker je Krajevna skupnost Stara Cerkev pravna oseba javnega prava in ker Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti dopušča brezplačno odsvojitev, če je pridobitelj oseba javnega prava in je to v javnem interesu, krajevna skupnost kot ožji del občine pa je izrazila željo, da bi les uporabila za razna vzdrževalna dela na objektih, ki jih uporablja za izvajanje svojih nalog lokalnega pomena, katere so v javnem interesu občine, je smotrno, da se to premično premoženje odsvoji v korist Krajevne skupnosti Stara Cerkev.

3. Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občine.

Datum objave: 13.6.2012
 

Občina Kočevje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (na trasi bodočih gozdnih vlak):

prodaja lesa na panju (na parc. št. 896 k.o. Borovec), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-1005-A012/12 ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 9 dreves iglavcev in 13 dreves listavcev, kar skupaj znaša 6,7 m3 bruto označenega drevja.7

Datum objave: 17.5.2012

Občina Kočevje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (redna sečnja):

 - prodaja lesa na panju (na parc. št. 1870 k.o. Smuka), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0302-A008/11 ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 2 drevesi iglavcev in 11 dreves listavcev, kar skupaj znaša 18,3 m3 bruto označenega drevja.

 Datum objave. 6.4.2012

 Občina Kočevje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (redna sečnja pod električnim vodom):

Prodaja lesa na panju (na parc. št. 2497/1 k.o. Kočevje), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0404-A012/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 16 dreves iglavcev in 3 drevesa listavcev, kar skupaj znaša 49,5 m3 bruto označenega drevja.

Datim objave: 6.4.2012

Občina Kočevje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (sanitarna sečnja):

- prodaja lesa na panju (na parc. št. 1136/1 k.o. Rajndol), po Odločbi o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih št. 3408-06-1003-C001/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 4 drevesa iglavcev oz. 6,1 m3 bruto označenega drevja.

Datum objave:14.3.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občina Kočevje na podlagi 1. odstavka 40. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (sanitarna sečnja):

 1. prodaja lesa na panju (na parc. št. 2730/20, 477/1, 2719/26 k.o. Polom), po Odločbi o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih št. 3408-06-0305-C003/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 76 dreves iglavcev oz. 35 m3 bruto iglavcev.

 Datum objave: 5.3.2012

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

16.02.2012

Občina Kočevje na podlagi 1. odstavka 40. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo prodajo lesa na panju (sanitarna sečnja):

prodaja lesa na panju (na parc. št. 2497/1 k.o. Kočevje), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0404-C002/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 55 dreves iglavcev oz. 120,30 m3 bruto iglavcev,
prodaja lesa na panju (na parc. št. 405 k.o. Stari Log), po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-06-0301-C003/12, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se prodaja 12 dreves iglavcev oz. 27,07 m3 bruto iglavcev.

Datum objave: 16.2.2012