Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah.

Temelji na:

 • oceni ogroženosti,
 • predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti,
 • razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

Z načrtom se opredelijo:

 • nesreča, za katero je izdelan načrt
 • obseg načrtovanja
 • koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt
 • upravljanje in vodenje
 • ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči
 • osebna in vzajemna zaščita
 • razlaga pojmov in okrajšav
 • potrebne sile in sredstva ter razpoložljivi viri
 • organizacija in izvedba opazovanja, obveščanja in alarmiranja
 • aktiviranje sil in sredstev

Načrt zaščite in reševanja ob potresu
Načrt ob jedrski ali radiološki nesreči