Z roko v roki do kakovostne prehrane

Projekt Z ROKO V ROKI DO KAKOVOSTNE PREHRANE je projekt sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Dolenjska in Bela Krajina, ki je bil uspešno prijavljen na 3. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Občina Kočevje iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis projekta:

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Tu in tam je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa LEADER oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S projektom želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši).

Cilji operacije:

 • Spodbuditi povezovanje in organiziranje lokalnih ponudnikov za skupni nastop na trgu
 • Vzpostaviti/razviti dodatne osnovne storitve na območju z vzpostavitvijo prodajnih in distribucijskih točk lokalno pridelanih in predelanih živil
 • Ozaveščati o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine z uporabo lokalnih virov

Glavne dejavnosti:

 • Delovni sklop 1: Sodelovanje z javnimi ustanovami
 • Delovni sklop 2: Sodelovanje z lokalnimi ponudniki
 • Delovni sklop 3: Povezovanje lokalnih ponudnikov in javnih ustanov
 • Delovni sklop 4: Promocija operacije
 • Delovni sklop 5: Koordinacija in vodenje

Rezultati operacije:

 • Pripravljen dokument analiza stanja tako na področju javnih ustanov kot tudi lokalnih ponudnikov. Analiza bo narejena za posamezno območje vsakega od sodelujočih LAS in skupna analiza, ki bo zaokrožila območje dveh regij južne in jugovzhodne Slovenije.
 • Oblikovan vzorec javnega naročila za prehrano, ki bo na voljo vsem zainteresiranim javnim zavodom na območju sodelujočih LAS kot tudi širše.
 • 22 javnih ustanov bo sodelovalo pri dopolnitvi in spremembi jedilnikov v smeri sezonalizacije. Organizirane bodo delavnice za kuharsko osebje javnih zavodov za pripravo teh obrokov oziroma za osvežitev klasične priprave obrokov.
 • V okviru javnih zavodov bo izvedenih pet različnih izobraževalnih aktivnosti za različne deležnike (kmetijski krožki na OŠ, študijski krožki, delavnice za starejše v domu starejših, delavnice za kuharsko osebje, izobraževalna igra za najmlajše).
 • Načrtujemo 50 novih lokalnih ponudnikov, ki bodo izrazili interes za sodelovanje z javnimi zavodi.
 • V projektu so predvideni tudi ogledi dobrih praks, izmenjava izkušenj in prenos znanja iz območja sodelujočih LAS na svoje območje.
 • Pilotno bom izdelan zasaditveni načrt z zainteresiranimi lokalnimi ponudniki, predvsem pridelovalci, da bodo na ta način razpolagali z raznovrstnejšo ponudbo, zadostnimi količinami ter vzpostavili bolj trajno sodelovanje z javnimi zavodi kot končnimi uporabniki njihovih proizvodov.
 • Vzpostavljene bodo tri distribucijske točke, ki bodo skrbele za prevzem in dostavo blaga med ponudniki in prevzemniki.
 • Na novo bosta vzpostavljeni dve prodajni točki lokalnih proizvodov.
 • Vzpostavljen bo nov podeželski izobraževalni center.
 • V okviru projekta bo izdelan tudi promocijski film na temo zdravih šolskih jedilnikov, o prednostnih pristopa k organizirani prehrani tudi s pomočjo direktne povezavi z organizatorji prehrane in ponudniki.

Trajanje operacije: oktober 2018 – september 2020

Vrednost: Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 102.209,61 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 72.437,85 EUR.

Kontakt: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, T:+ 386 (0)1 620 84 70, http://las-ppd.si/, E: info@las-ppd.si

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

 

Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih je projekt sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 ter LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny iz Irske, ki je bil uspešno prijavljen na 4. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Občina Kočevje in Občina Ribnica iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis projekta:

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost.

Irski partnerji z mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem okolju vzpostavil kolesarsko shemo kot pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Sama uvedba oziroma nadgradnja sistema izposoje mestnih koles pa bo potekala tudi na območju slovenskih LAS-ov. Mestna občina Velenje, občina Kočevje, občina Ribnica, občina Ravne na Koroškem, občina Črna na Koroškem, občina Murska Sobota bi svoj obstoječi sistem izposoje koles le nagradile (povezava s podeželjem), preko novih postaj, navadnih ali električnih, in novih koles. Medtem ko bi občina Moravske Toplice, občina Mežica in občina Puconci sistem vzpostavile na novo.

Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles bi slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Preko strokovne ekskurzije na Irsko v okraj Kilkenny, bodo slovenski LAS-i videli primere dobrih praks in pridobili znanje s področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to bo implementirano v nadaljevanju operacije, ko bo vsak LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost.

Najpomembnejša dejavnost bo oblikovanje skupine promotorjev trajnostne mobilnosti/kolesarstva/sistema izposoje koles, ki bodo poskrbeli za ozaveščanje (na različni dogodkih in prireditvah tekom operacije) in promocijo.

Cilji operacije:

 • Dvigniti kakovost bivanja prebivalcem s povečanjem rekreacijske infrastrukture.
 • Spodbuditi rabo sistema za izposojo koles in spodbujanjem rabe prevoznih sredstev, ki ne onesnažujejo okolja.

Glavne dejavnosti:

 • Vsebinski sklop 1: Vzpostavitev oziroma razširitev sistema izposoje koles
 • Vsebinski sklop 2: Vključevanje ranljivih skupin
 • Vsebinski sklop 3: kreacija sodobnega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost
 • Vsebinski sklop 4: promocijske aktivnosti
 • Vsebinski sklop 5: sodelovanje, vodenje in koordinacija

Rezultati operacije:

 • Vzpostavitev novih sistemov izposoje koles, ter posodobitev in nadgradnja že vzpostavljenih sistemov izposoje koles
 • Oblikovani inovativni turistični paketi v navezavi na trajnostno mobilnost
 • Vključenost ranljivih skupin
 • Izdelan promocijski material
 • Vzpostavitev kulture kolesarstva;
 • Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med partnerskimi LAS-i, ter implementacija pridobljenega znanja

Trajanje operacije: marec 2019 – november 2020

Vrednost: Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 140.280,29 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 99.723,77 EUR.

Kontakt: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, T:+ 386 (0)1 620 84 70, http://las-ppd.si/, E: info@las-ppd.si

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

 

Kali danes - za prihodnost

Opis projekta

Cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev o pomenu varstva narave in ohranjanja narave; ohranjanje biološke in kulturne raznovrstnosti; vzdrževanje kulturne krajine ter ohranitev kulturne dediščine. Obnova kala v Predgradu bo preprečila izsuševanje in s tem preživetje rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na vodno življenjsko okolje. Izboljšanje naravovarstvenega statusa kala, aktivnosti partnerske osnovne šole ter krajevne skupnosti pa bo omogočila nadaljnje ohranjanje te lokalne naravne in kulturne dediščine preko izobraževanja in osveščanja.

Ureditev kala bo prispevala k obogatitvi pomembne lokalne razvojne točke - Kulturnega doma Predgrad (nekdanje graščine Poljane), kjer imajo streho mnoge lokalne iniciative. Z obnovo kala, ki se nahaja v neposredni bližini Doma in z aktivnostmi, ki se bodo odvijale v Domu, bo projekt podprl tolokalno razvojno točko. Obisk kala v Predgradu bodo obiskovalci lahko povezali z bližnjimi točkami naravne in kulturne dediščine, npr. z arheološkim najdiščem Spaha nad Brezovico, s kalom v Jelenji vasi, s Kolpo in drugo turistično ponudbo na območju Poljanske doline in reke Kolpe.

Občina bo na podlagi izsledkov projekta ter strokovnih podlag (analiza stanja,smernice za vzdrževanje) pripravila strategijo upravljanja s kali na območju občin Kočevje, Osilnica in Kostel.

Glavne aktivnosti

 • obnova kala postavitev treh info tabel ob njem
 • raziskovanje živalskih in rastlinskih vrst kala ter življenjskih pogojev v kalu
 • priprava didaktičnih gradiv za osnovnošolce in predstavitev izvedenih aktivnosti ter rezultatov raziskovanja na potujoči razstavi
 • priprava strategije upravljanja s kali v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica (analiza stanja,  smernice za vzdrževanje)
 • priprava in uprizoritev kulturnega programa o tem, kako so nekoč vaščani uporabljali kal v okviru tradicionalne prireditve Prangerjada 2019

Rezultati operacije

 • Izvedena gradbeno-obrtniška dela za ureditev kala v Predgradu
 • Izdelane in postavljene tri informativne table ob kalu v Predgradu
 • Organizirana tri predavanja kalih na Kočevskem in njihovem vsesplošnem pomenu
 • Objavljen 30 minutni prispevek o kalih na radiu
 • Pripravljen oz uprizorjen kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti na Prangerjadi 2018 (scenarij, kostumi, rekviziti)
 • Pripravljena in izvedena dva raziskovalna dneva za nadarjene
 • Pripravljen in izveden naravoslovni dan
 • Razstava del otrok na šestih lokacijah
 • Zloženka o delu učencev
 • Promocija projekta na spletni strani vodilnega partnerja ter v lokalnih medijih

Trajanje operacije: 1. 10. 2018 - 30. 8. 2019

Vrednost: 50.690,00 €. Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 34.715,62 €.

Kontakt: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, T:+386(0)1 8938 226, www.kocevje.si, E: obcina@kocevje.si

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/