Za izboljšanje uporabniške izkušnje na tem spletnem mestu priporočamo uporabo piškotkov - spremeni nastavitve

Uradni list Republike Slovenije

37 Uradni list RS, št. 37/2016
z dne 23. 5. 2016

1612. Odlok o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje, Stran 5645.


  
Na podlagi določb VI. poglavja in 41. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZSZ) ter uporabi določb 218–218d členov Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGO) ter določb 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju: ZIPRS1617) je Občinski svet Občine Kočevje na 18. seji dne 21. 4. 2016 sprejel naslednji
O D L O K 
o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) V Občini Kočevje se za uporabo stavbnih zemljišč na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
(2) Nadomestilo se plačuje za objekte ter nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen 
(1) Osnovo za določitev površine zemljišč oziroma objektov predstavljajo naslednje evidence: Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
(2) Če podatek o površini in namenu uporabe zazidanega stavbnega zemljišča v navedenih uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, le-tega na podlagi terenskega ogleda ali podatkov iz projektne dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO 
3. člen 
(1) Območja, kjer se plačuje nadomestilo so razdeljena na pet območij:
– 1. območje: ureditveno območje mesta Kočevje;
– 2. območje: ureditveno območje urbanistične zasnove Kočevja z naselji brez mesta Kočevje: Šalka vas, Dolga vas, Breg, Mahovnik;
– 3. območje: ureditveno območje naselij na Kočevskem polju: Jasnica, Gornje Ložine, Dolnje Ložine, Nove Ložine, Stara Cerkev, Koblarji, Slovenska vas, Mrtvice, Gorenje, Mlaka, Klinja vas, Željne, Cvišlerji, Livold, Mozelj, Zajčje polje, Črni Potok;
– 4. območje: ureditvena območja naselij: Gotenica, Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Morava, Stari Log, Smuka, Onek, Laze pri Oneku, Koprivnik, Mačkovec, Predgrad, Dol;
– 5. območje: ureditvena območja ostalih naselij v Občini Kočevje ter območja razpršene gradnje.
(2) Območja iz prejšnjega odstavka tega odloka so grafično določena na karti ki je priloga tega odloka, in ki je dostopna na vpogled na Občini Kočevje, na službi, pristojni za urejanje prostora in prostorsko načrtovanje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
4. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe:
– vodovod 
25 točk
– kanalizacija 
25 točk
– električno omrežje 
25 točk
– telefonsko omrežje 
20 točk
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami kolektivne rabe:
– asfaltna cesta 
25 točk
– makadamska cesta 
15 točk
– javna razsvetljava 
10 točk
(2) Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na komunalne naprave.
IV. NAMEMBNOST STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
5. člen 
(1) Glede na namembnost in lego stavbnega zemljišča ter objekta, ki na njem stoji, se za posamezno stavbno zemljišče določi ustrezno število točk.
(2) Namembnost stavbnih zemljišč oziroma objektov, ležečih na teh stavbnih zemljiščih se po tem odloku razvršča glede na šifrant dejavnosti CC-SI in jih povzema evidenca Registra nepremičnin – REN:
Dejavnost (povzeto po CC-SI)
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
5. območje
111 – enostanovanjske stavbe 
(vse kategorije) 
112 – večstanovanjske stavbe 
(vse kategorije) 
124 – stavbe za promet 
(samo kategorija 1242 – garažne stavbe)
110
90
70
50
40
113 – stavbe za posebne namene 
(vse kategorije) 
90
80
60
40
30
121 – gostinske stavbe 
(vse kategorije) 
122 – upravne in pisarniške stavbe 
(vse kategorije razen 12201) 
123 – trgovske in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti 
(vse kategorije) 
320
220
120
100
70
122 – upravne in pisarniške stavbe 
(samo kategorija 12201)
420
320
220
170
120
125 – industrijske stavbe in skladišča (vse kategorije) 
127 – druge nestanovanjske stavbe 
(od tega samo 12712 in 12713)
200
150
80
70
50
126 – stavbe splošnega družbenega 
pomena (vse kategorije)
160
110
70
60
40
Nezazidana stavbna zemljišča
60
50
40
30
20
V. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
6. člen 
(1) Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo zemljiške parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
7. člen 
(1) Vrednost točke se določi z natančnostjo 5 decimalnih mest. Izhodiščna vrednost točke za leto 2016 znaša 0,00148 EUR.
(2) Vrednost točke za naslednje leto se valorizira na podlagi indeksa rasti cen na drobno po podatkih Zavoda za statistiko Republike Slovenije. Valorizirano vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določi župan s sklepom.
8. člen 
(1) Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk, ki jih da seštevek točk iz 4. in 5. člena tega odloka pomnoži s površino objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča in pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila, določene skladno s 7. členom tega odloka.
(2) Površino objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča se določi skladno s podatki zemljiškega katastra, katastra stavb in evidence nepremičnin, ki ji vse vodi GURS. Pri objektih se kot površina vzame podatke o neto tlorisni površini (NTP), in sicer samo za zaprte prostore.
9. člen 
(1) Ne glede na drugi odstavek 6. člena se kot nezazidano stavbno zemljišče štejejo vse zemljiške parcele, ki se nahajajo znotraj območja podrobnejšega prostorsko izvedbenega akta, čeprav na njih ni mogoče graditi objektov.
(2) Za vsa nezazidana stavbna zemljišča, ki jih urejajo podrobnejši prostorsko izvedbeni akti, se nadomestilo obračuna na način, da se vzame trikratnik vrednosti za nezazidano stavbno zemljišče po 5. členu tega odloka.
VI. PLAČILO NADOMESTILA 
10. člen 
(1) Zavezanec do plačila nadomestila po tem odloku je skladno z zakonom o stavbnih zemljiščih pravna ali fizična oseba, ki je neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe (lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
(2) Kolikor uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe ni lastnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe, mora lastnik to sporočiti organu občine Kočevje, ki je pristojen za odmero nadomestila pred odmero za tekoče leto.
11. člen 
(1) Nadomestilo se odmerja enkrat letno.
(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni državni organ zadolžen za področje davkov – Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS).
(3) FURS izda zavezancem odločbe o odmeri nadomestila oziroma določi obroke nadomestila za tekoče leto na podlagi vrednosti točke, meril za izračun nadomestila ter drugih podatkov, ki jih posreduje Občina Kočevje.
12. člen 
(1) Če odmerjena vrednost nadomestila ne presega 30,00 EUR, se odmerjeno nadomestilo plača v enkratnem znesku.
(2) Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranje plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
13. člen 
(1) Zavezanci so dolžni v roku trideset dni prijaviti občinski upravi Občine Kočevje nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
(2) Kolikor zavezanci sami ne javijo nastalih sprememb, Občina Kočevje sama ažurira in dopolni evidenco zavezancev – preveri vsa dejstva za potrebe odmere nadomestila.
(3) Osnova za ažuriranje in dopolnjevanje evidence so podatki iz zemljiškega katastra, katastra stavb ter evidence o nepremičninah – REN, ki ga vodi GURS.
(4) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan, na poziv občinske uprave Občine Kočevje, v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne podatke, ki omogočijo odmero nadomestila oziroma si lahko pristojni organ občinske uprave Občine Kočevje podatke pridobi z ogledom nepremičnin.
VII. OPROSTITVE PLAČIL NADOMESTILA 
14. člen 
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za:
– objekte in zemljišča, ki se uporablja za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči;
– objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje;
– objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno;
– plačila nadomestila so ne glede na vrsto dejavnosti iz seznama 5. člena in določb 6. člena v celoti oproščene pravne osebe, registrirane na podlagi določb Zakona o društvih, ki imajo podeljen status delovanja v javnem interesu in
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
(2) Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti Občine Kočevje, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave ter za občinske javne površine.
(3) Plačila nadomestila so oproščene vse vozne in parkirne površine javnega značaja, razen površin, ki so funkcionalno povezane s poslovno dejavnostjo.
(4) Zavezanci – fizične osebe so na lastno pisno zahtevo lahko oproščeni plačila nadomestila še v naslednjih primerih:
– za dobo pet let (od dneva vselitve dalje) – če so vseljeni v novo stanovanje ali nov, dozidan, nadzidan stanovanjski objekt in je bil za to plačan komunalni prispevek,
– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč. V tem primeru mora zavezanec predložiti pisno mnenje Centra za socialno delo,
– za dobo pet let (od dneva pridobitve obratovalnega dovoljenja) – v primeru, ko gre za novozgrajeni, dozidan ali nadzidan proizvodni objekt, s katerim bo pridobljeno 1 ali več novih delovnih mest.
(5) Sklep o oprostitvi plačila nadomestila izda na podlagi pisne zahteve zavezanca iz prejšnjega člena in na podlagi predhodnega mnenja občinske uprave župan Občine Kočevje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Z dnem pričetka uporabe tega odloka, preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/98, 51/98, 62/98, 1/02, 93/04).
16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1. 2017.
Št. 007-5/2016-8
Kočevje, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava

Trenutni uporabnik:

Angelca Trdin