OBČINA KOČEVJE / Proračun občine

Proračun občine

REBALANS ZA LETO 2019 ŠT. 1 (Uradni list RS, št. 39/2019)

1_Rebalans_proracuna_obcine_kocevje_za_leto_2019_st._1

2_Splosni_del_proracuna_1

3_Posebni_del_proracuna_1

4_Nacrt_razvojnih_programov_2019-2022_1

5_Funkcionalna_klasifikacija_3.pdf

6_Programska_klasifikacija_2.pdf

Predstavitev rebalansa_2019_st._1_za_leto_2019_0.pdf

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2018 (Uradni list RS, št. 29/2019)

Zakljucni_racun_proracuna_obcine_kocevje_za_leto_2018
2_splosni_del_proracuna_tabele
3_splosni_del_proracuna_zr_2018_obrazlozitev
4_posebni_del_proracuna_tabele
5_posebni_del_obrazlozitev_2018
6_nrp_2018_2018_obrazlozitev
7_nacrt_razvojnih_programov_2018-2021_tabele
8_programska_klasifikacija
9_funkcionalna_klasifikacija
10_prerazporeditve_med_pp_in_podrocji
11_letno_porocilo_2018
12_racunovodski_izkazi
13_sklep_o_odpisu_terjatev_2018
14_porocilo_o_realizaciji_letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_obcine_kocevje
Zakljucni racun_2018_predstavitev_v_powerpointu_maj_2018_os

PRORAČUN ZA LETO 2020

Odlok_o_proracunu_obcine_kocevje_za_leto_2020
2_splosni_del_proracuna_tabele
3_splosni_del_proracuna_obrazlozitev_2020
4_posebni_del_proracuna_tabele
5_programska_klasifikacija
6_funkcionalna_klasifikacija
7_posebni_del_proracuna_obrazlozitev
8_nacrt_razvojnih_programov_2020-2023
9_nacrt_razvojnih_programov_obrazlozitev
10_kadrovski_nacrt_uomir
11_letni_program_prodaje_obcinskega_financnega_premozenja_za_leto_2019
12_priloga_1_nacrt_razpolaganja_nepr.premozenje_obcine_kocevje_za_leto_2020
12_priloga_2_nacrt_pridobivanja_nepr._premozenja_obcine_kocevje_za_leto_2020
12_sklep_o_dolocitvi_skupne_vrednosti_pravnih_poslov_nepremicnega_premozenja_ki_jih_lahko_sklepa_obcina_kocevje_v_letu_2020
12_sklep_o_nacrtu_ravnanja_z_nepremicnim_premozenjem_obcine_kocevje_za_leto_2020
Proracun_2020_predstavitev_os_17.1.2019

PRORAČUN ZA LETO 2019 (Uradni list RS, št. 10/2019)

Odlok_o_proracunu_obcine_Kocevje_za_leto_2019

Splosni_del_proracuna_tabele.pdf

Splosni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Posebni_del_proracuna_tabele.pdf
Programska klasifikacija
Funkcionalna_klasifikacija.pdf
Obrazložitev posebnega dela proračuna
Načrt razvojnih programov 2019-2022
Načrt razvojnih programov (obrazložitev)
Kadrovski načrt (UO+MIR)
Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019
PRILOGA 1_Načrt razpolaganja nepr.premoženja občine Kočevje za leto 2019
PRILOGA 2_Načrt pridobivanja nepr. premoženja občine Kočevje za leto 2019
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2019
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa občina Kočevje v letu 2019
Predstavitev

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE KOČEVJE V LETU 2019 

1 Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar - marec 2019
2 PRILOGA_Posebni del proračuna v obdobju od 1.1.2019 do 31.3.2019

 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 (Uradni list RS, št. 28/18)

 

REBALANS ZA LETO 2018 št. 2 (Uradni list RS, št. 28/18)

1 Rebalans proračuna za leto 2018 št. 2
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Posebni del proračuna (tabele)
4 Načrt razvojnih programov
5 Programskla klasifikacija
6 Funkcionalna klasifikacija

 

Sklep o začetku postopka načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019

Občina Kočevje na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), v povezavi z 6. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), sprejema naslednji sklep

SKLEP

REBALANS ZA LETO 2018 št. 1 (Uradni list RS, št. 5/2018)

1 Odlok o rebalansu proračuna št. 1 2018
2 Splošni del proračuna (tabele)
3 Splošni del proračuna (obrazložitev)
4 Posebni del proračuna (tabele)
5 Posebni del rebalansa (obrazložitev)
6 Načrt razvojnih programov
7 Programskla klasifikacija
8 Funkcionalna klasifikacija
9 Sklep o spremembi in dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2018
9a_TABELA 1 Načrt razp. nepr. premoženja občine Kočevje za leto 2018_ Stavbna zemljišča
9b_TABELA 2 Načrt raz. z nepr. premož. občine Kočevje za leto 2018 _ Kmet. in gozdna zemljišča
9c_TABELA 3 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženje občine Kočevje za leto 2018
9č_TABELA 4 Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2018
9d_TABELA 5 Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2018
 

Sklep o tretji dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Kočevje za leto 2017

REBALANS ZA LETO 2017 št. 3 (Uradni list RS, št. 48/2017)

Uvodna obrazložitev
Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 3
Splošni del rebalansa proračuna za leto 2017 št. 3 (tabele)
Posebni del rebalansa proračuna za leto 2017 št.3 (tabele)
Načrt razvojnih programov 2017-2020 (tabele)
Načrt razvojnih programov 2017-2020 (tabele) - uskladitev
Funkcionalna klasifikacija_rebalans št. 3 2017
Programska klasifikacija 2017_global_KS_deleži_rebalans št. 3
Kadrovski načrt delovnih mest
Sklep o drugi dopolnitvi LN ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017 - rebalans št. 3
 

PRORAČUN ZA LETO 2018 (Uradni list RS, št.33/2017)

Uvod.pdf
Odlok_o_proracunu_obcine_Kocevje_za_leto_2018.pdf
Splosni_del_proracuna_tabele.pdf
Splosni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Posebni_del_proracuna_tabele.pdf
Posebni_del_proracuna_obrazlozitev.pdf
Nacrt_razvojnih_programov.pdf
NRP_2018-2021_obrazlozitev.pdf
Programska_klasifikacija_proracuna.pdf
Funkcionalna_klasifikacija.pdf
Nacrt_delovnih_mest_z_obrazlozitvijo_UO.pdf
Nacrt_delovnih_mest_2018_MIR.pdf
Letni_nacrt_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_-_sklep.pdf
Nacrt_razpolaganja_s_stvarnim_pre._obcine_kocevje_za_leto_2018_kmetijska_in_gozdna_zemljisca.pdf

REBALANS ZA LETO 2017 št. 2 (Uradni list RS, št. 33/2017)

Uvodna_obrazlozitev.pdf
Odlok_o_rebalansu_proracuna_za_leto_2017_st._2.pdf
Splosni_del_proracuna_tabele_6.pdf
Posebni_del_proracuna_2017_tabele.pdf
Nacrt_razvojnih_programov_2017-2020_0.pdf
Načrt razvojnih programov 2017-2020 - uskladitev
Funkcionalna_klasifikacija_rebalans_st._2_2017.pdf
Programska_klasifikacija_2017_global_ks_delezi_rebalans_st._2.pdf
 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 (Uradni list RS, št. 26/2017)

Zakljucni_račun_proračuna_Občine_Kočevje_za_leto_2016.pdf

Splosni_del_proračuna_tabele.pdf

Splosni_del_proračuna_obrazložitev.pdf

Posebni_del_proračuna_tabele.pdf

Posebni_del_proračuna_obrazložitev.pdf

NRP 2016_obrazložitev.pdf

NRP 2016_tabele.pdf

Prerazporeditve_med_pp.pdf

Programska_klasifikacija_2016_global_KS.pdf

Letno_poročilo_2016.pdf

Sklep_o_odpisu_terjatev.pdf

Računovodski_izkazi.pdf

Izjava_o_oceni_notranjega_nadzora_javnih_financ.pdf

Poročilo_o_realizaciji_nacrta_ravnanja_z_nepremičnim_premoženjem_Občine_Kočevje_za_leto_2016.pdf

Funkcionalna_klasifikacija.pdf

 

14.4. / ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017 št. 1 (Uradni list RS, št. 18/2017)

Uvodna_obrazložitev_.pdf

Odlok_o_rebalansu_proračuna_za_leto_2017_st._1.pdf

Splosni_del_proračuna_tabele_.pdf

Posebni_del_proračuna_tabele.pdf

Načrt razvojnih programov - uskladitev

Načrt_razvojnih_programov_.pdf

Načrt_delovnih_mest_OU.pdf

Načrt_delovnih_mest_MIR.pdf

Letni_načrt_ravnanja_s_stvarnim_premoženjem.pdf

 

SPREMEMBA PRORAČUNA 2017

Odlok o spremembah proracuna za leto 2017.pdf

Splosni del sprememb proracuna 2017 tabele.pdf

Splosni del sprememeb proračuna obrazložitev.pdf

Posebni del sprememb proračuna_2017_tabele.pdf

Posebni_del sprememb proračuna obrazložitev.pdf

Načrt razvojnih programov tabele.pdf

Načrt delovnih mest z obrazložitvijo_OU.pdf

Programska klasifikacija-global-KS-delezi.pdf

Sklep letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem_Občine Kočevje za leto 2017.pdf

Tabela1 - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kocevje za leto 2017 - stavbna zemljisča.pdf

Tabela2 - načrt razpolaganja z nepremičnim premozenjem Občine Kočevje za_leto 2017 - ustanovitev stavbne pravice.pdf

Tabela3 - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2017 - kmetijska in gozdna zemljisča.pdf

Tabela4 - načrt pridobivanja nepremičnega premoženje Občine Kočevje za leto_2017.pdf

Tabela5_- načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2017.pdf

Tabela6 - načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2017.pdf

Proračun 2017

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Rebalans št.2 2016

Odlok z obrazlozitvijo.pdf

Splosni del rebalansa proračuna 2016.pdf

Posebni del rebalnasa proračuna 2016.pdf

Nacrt razvojnih programov 2016-2019.pdf

Programska klasifikacija.pdf

Sklep o dopolnitvi in ravnanja s stvarnim premoženjem 2016.pdf

 

Rebalans št. 1 2016

Odlok o rebalansu proracuna z obrazlozitvijo.pdf

Splosni del proracuna tabele.pdf

Obrazlozitev splosnega dela rebalansa.pdf

Posebni del proracuna tabele.pdf

Obrazlozitev posebnega dela rebalansa proracuna.pdf

Nacrt razvojnih programov rebalans 2016.pdf

Programska klasifikacija global.pdf

Letni nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem.pdf

Sklep o letnem nacrtu ravnanja s stvarnim premozenjem.pdf

 

Proračun občine Kočevje za leto 2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proracunu Obcine Kocevje za leto 2016.pdf

Odlok o proračunu občine Kočevje za leto 2016
Splošni del proračuna 2016 (tabele)
Splošni del proračuna (obrazložitev)
Posebni del proračuna 2016 (tabele)
Posebni del proračuna 2016 (obrazložitev)
Načrt razvojnih programov (tabele)
Programska klasifikacija  global KS pdf
Nacrt delovnih mest (OU,MIR).pdf
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016 - prvi del
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016 - drugi del
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kočevje za leto 2016 - tretji del

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Zaključni račun za leto 2015

Zakljucni racun 2015.pdf

Splosni del  proracuna tabele.pdf

Splosni del proracuna obrazlozitev.pdf

Posebni del proracuna tabele.pdf

Posebni del proracuna obrazlozitev.pdf

NRP obrazlozitev.pdf

NRP tabele.pdf

Prerazporeditve med proracunskimi postavkami.pdf

Prerazporeditve med podrocji.pdf

Programska klasifikacija global ks.pdf

Letno_porocilo_2015.pdf

Letni nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem obrazlozitev.pdf

Letni nacrt ravnanja s stvarnim premozenjem objekti.pdf

Rebalans _1 2015

Proračun 2015

-----------------------------------------------------------------------------

Zaključni račun 2014

Rebalans_1  2014

Proračun 2014

-----------------------------------------------------------------------------

Zaključni račun 2013

-----------------------------------------------------------------------------

Zaključni račun 2012

-----------------------------------------------------------------------------

Proračun 2011

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2011

Odlok o ZR 2011.pdf

Kazalo.pdf

Splosni del proracuna.pdf

Obrazlozitev - splosni del.pdf

Posebni del proracuna - tabele.pdf

Obrazlozitev - posebni del.pdf

Nacrt razvojnih programov 2011-2011 tabela.pdf

Prerazporeditve 31.12.2011.pdf

Programska klasifikacija 2011-global-realizacija.pdf

Programska klasifikacija 2011-KS-realizacija.pdf

Funkcionalna-skupna 11 to-tt-io-it.pdf

Letni načrt 2011.pdf

Letno poročilo Občine Kočevje za leto 2011.pdf

Sklep o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja.pdf

Izkazi.pdf

 

ZAKLJUČNI RAČUN 2010

Odlok o zakljucnem računu proračuna Obcine Kocevje za leto_2010.pdf

Splosni del proračuna tabele_2.pdf

Obrazlozitev splošnega dela proracunal.pdf

Posebni del proracuna tabele_3.pdf

Obrazlozitev posebnega dela proračuna.pdf

Realizacija letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.pdf

Obrazlozitev NRP_2010-2010.pdf

Načrt razvojnih programov 2010-2010 tabela.pdf

Funkcionalna klasifikacija tabela-global-institucionalno.pdf

Programska klasifikacija tabela-global-institucionalno.pdf

Programska klasifikacija tabela-Krajevne skupnosti-institucionalno.pdf

Prerazporeditve-priloga.pdf

Letno poročilo.pdf

Sklep o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja.pdf

Kazalo_ZR 2010.pdf

Naslovnica_ZR 2010.pdf

odlok_o_spremembah_odloka_o_proracunu_obcine_kocevje_za_leto_2016.pdf