OBČINA KOČEVJE / Projekti

Projekti

Evropski teden mobilnosti 2019 – Gremo peš!

Hoja nas sicer resda premika od točke A do B, a hkrati poskrbi tudi za vsaj minimalno raven fizične aktivnosti. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, saj je primerna za krajše razdalje (do 2 km), kar je tudi približna dolžina pri nas opravljenih vsakokratnih poti. Zaradi vsega tega bomo v septembru slavili hojo. Pridružite se nam!

Program aktivnosti v tednu mobilnosti v Kočevju - kmalu.

Potem ko je občina Kočevje leta 2011 prvič razglasila tematsko leto je kmalu postalo jasno, da potrebujemo projekt, ki bo sistematično vključil otroke in ustvarjal »lokalne učne vsebine«. Kot odgovor na to je bil zasnova projekt RTM Kočevska2, ki vključuje učence in učitelje vseh štirih kočevskih osnovnih šol. Sloni na treh glavnih dogodkih. Prvi je seminar za učitelje, na katerem učiteljem predstavimo širšo temo in povsem konkretna izhodišča za oblikovanje dejavnosti z učenci. V začetku februarja pripravimo veliko zaključno prireditev, ko se v športni dvorani zberejo vsi osnovnošolci in njihovi učitelji ter na zabaven način pregledamo in utrdimo sporočila iztekajočega se tematskega leta. Tretji del, ki je izjemnega pomena za dosego dolgoročnih ciljev, so t.i. tematski dnevi, preko katerih lokalne vsebine preteklih tematskih let umestimo v šolske načrte in zagotovimo, da se bodo dotaknile tudi prihodnjih generacij.

Več informacij na povezavi

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje na razpisu LIFE+ 2013.

Več: http://life-kocevsko.eu/

Vse pogostejša in močnejša neurja in druge naravne nesreče nas opominjajo, da postajajo klimatske spremembe del našega vsakdana. Občina Kočevje je pristopila k aktivnemu obvladovanju klimatski sprememb na področju zaščite kulturne dediščine in se vključila v projekt ProteCHt2save.

V tem mednarodnem projektu so povezani raziskovalci s področja naravnih nesreč, klimatskih sprememb ter kulturne dediščine. Odgovorili bodo na vprašanje, kakšno klimo lahko pričakujemo na Kočevskem čez 20 ali 50 let. Občina Kočevje bo ena prvih v Srednji Evropi, ki bo vzpostavila time za reševanje kulturne dediščine ter pripravila nesodobnejše načrte zaščite in reševanja premične in nepremične kulturne dediščine v nujnih primerih.

Projekt traja od julija 2017 do junija 2020, vanj pa je vključenih 10 partnerskih organizacij iz Srednje Evrope.

Več o projektu si lahko ogledate na: www.interreg-central.eu

 

Obiščite: www.zuzemberk.front-lab.net

 

Obiščite: www.soriko.si

Občina Kočevje je imela v okviru Programa Evropa za državljane do sedaj odobrene tri projekte:
 

 • "ECOTOUR - Lokalni odgovori na EU izzive" je bil izveden septembra 2015. Udeleženci mednarodnega srečanja iz pobratenih občin so se seznanili s priložnostmi in izzivi  ekološkega turizma v lokalnem okolju ter EU predpisi, ki urejajo to področje.

 • "DebatEU - Razpravljanje o sodelovanju državljanov v EU" je bil prav tako izveden v 2015 v Kočevju. Predstavniki pobratenih občin so spoznali delovanje Parlamenta EU in različne možnosti vpliva na EU politike. Spoznali so tudi parlementarno zgodovino, ko se je leta 1943 v Kočevju sestal Zbor odposlancev slovenskega naroda.

 • "CH4you - Dialog mladih o skupni EU identiteti in državljanstvu preko odkrivanja dediščine sodelujočih držav in glasbene ustvarjalnosti". V okviru projekta bodo sodelovale glasbene šole pobratenih občin, ki bodo marca 2019 v Kočevju izvedle skupen koncert. 

Obiščite: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens

Več informacij: www.curscolapis.si

Temeljni cilj izvedbe projekta je razširitev ter infrastrukturna ureditev industrijske cone LIK ter s tem zagotovitev pogojev za rast in razvoj podjetij. V sklopu projekta se bo razširilo industrijsko cono LIK za 12 ha, uredilo energetsko infrastrukturo (daljinsko ogrevanje, električno omrežje) ter komunalno infrastrukturo (vodovod).

Z izvedbo projekta želi investitor doseči še naslednje cilje:

- pripevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine Kočevje, regije ter države,
- povečati dodano vrednost mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP)
   v industrijski coni LIK, ki predstavljajo ciljne skupine in
- povečati zaposlovanje v podjetjih na območju industrijske cone LIK.

Po zaključku projekta (2 leti po zaključku) se bo doseglo naslednje rezultate:

- 30 novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih (MSP) na območju industrijske cone LIK in
- 78,95 % zasedenost površin razširjene industrijske cone LIK.

S predvidenim posegi bo Občina Kočevje zagotovila dodatna infrastrukturno opremljena zemljišča oziroma površine za obstoječa podjetja ter za potencialne nove invenstitorje, ki bodo ustvarjali nove zaposlitve, s tem pa vplivali na zmanjšanje brezposelnosti, gospodarsko rast, zmanjšanje odseljevanj iz občine, uravnotežen regionalni razvoj, ipd;

Investicija upošteva načela nediskriminatornosti in enakih možnosti, saj bodo površine na voljo vsem zainteresiranim podjetjem, urejene pa bodo na način, da bodo omogočale dostop vsem osebam (tudi invalidom). Investicija ne bo na nikakršen način vplivala na povečevanje neenakosti v zdravstvu, poleg tega pa bo pozitivno vplivala na okolje (zmanjšanje izpustov CO2 zaradi uporabe biomase pri ogrevanju).

Vrednost pogodbe znaša 1.461.000,23 EUR (z DDV). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za projekt odobrilo sofinanciranje v skupni višini do največ 942.651,36 EUR.

* Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP". Več na : www.eu-skladi.si.

 

  

Projekt Z ROKO V ROKI DO KAKOVOSTNE PREHRANE je projekt sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Dolenjska in Bela Krajina, ki je bil uspešno prijavljen na 3. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Občina Kočevje iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis projekta: 
Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Tu in tam je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa LEADER oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S projektom želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši).

Celoten opis projekta

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Projekt Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih je projekt sodelovanja petih lokalnih akcijskih skupin: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 ter LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny iz Irske, ki je bil uspešno prijavljen na 4. Javni razpis za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg partnerjev LAS sodeluje kot partner še Občina Kočevje in Občina Ribnica iz območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Opis projekta:

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost.

Irski partnerji z mesta Kilkenny bodo v svojem lokalnem okolju vzpostavil kolesarsko shemo kot pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Sama uvedba oziroma nadgradnja sistema izposoje mestnih koles pa bo potekala tudi na območju slovenskih LAS-ov. Mestna občina Velenje, občina Kočevje, občina Ribnica, občina Ravne na Koroškem, občina Črna na Koroškem, občina Murska Sobota bi svoj obstoječi sistem izposoje koles le nagradile (povezava s podeželjem), preko novih postaj, navadnih ali električnih, in novih koles. Medtem ko bi občina Moravske Toplice, občina Mežica in občina Puconci sistem vzpostavile na novo.

Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles bi slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete. Preko strokovne ekskurzije na Irsko v okraj Kilkenny, bodo slovenski LAS-i videli primere dobrih praks in pridobili znanje s področja priprave inovativnih turističnih paketov. Le-to bo implementirano v nadaljevanju operacije, ko bo vsak LAS pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost.

Najpomembnejša dejavnost bo oblikovanje skupine promotorjev trajnostne mobilnosti/kolesarstva/sistema izposoje koles, ki bodo poskrbeli za ozaveščanje (na različni dogodkih in prireditvah tekom operacije) in promocijo.

Celoten opis projekta

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev o pomenu varstva narave in ohranjanja narave; ohranjanje biološke in kulturne raznovrstnosti; vzdrževanje kulturne krajine ter ohranitev kulturne dediščine. Obnova kala v Predgradu bo preprečila izsuševanje in s tem preživetje rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na vodno življenjsko okolje. Izboljšanje naravovarstvenega statusa kala, aktivnosti partnerske osnovne šole ter krajevne skupnosti pa bo omogočila nadaljnje ohranjanje te lokalne naravne in kulturne dediščine preko izobraževanja in osveščanja.

Ureditev kala bo prispevala k obogatitvi pomembne lokalne razvojne točke - Kulturnega doma Predgrad (nekdanje graščine Poljane), kjer imajo streho mnoge lokalne iniciative. Z obnovo kala, ki se nahaja v neposredni bližini Doma in z aktivnostmi, ki se bodo odvijale v Domu, bo projekt podprl tolokalno razvojno točko. Obisk kala v Predgradu bodo obiskovalci lahko povezali z bližnjimi točkami naravne in kulturne dediščine, npr. z arheološkim najdiščem Spaha nad Brezovico, s kalom v Jelenji vasi, s Kolpo in drugo turistično ponudbo na območju Poljanske doline in reke Kolpe.

Občina bo na podlagi izsledkov projekta ter strokovnih podlag (analiza stanja,smernice za vzdrževanje) pripravila strategijo upravljanja s kali na območju občin Kočevje, Osilnica in Kostel.

Glavne aktivnosti:

 1. obnova kala postavitev treh info tabel ob njem
 2. raziskovanje živalskih in rastlinskih vrst kala ter življenjskih pogojev v kalu
 3. priprava didaktičnih gradiv za osnovnošolce in predstavitev izvedenih aktivnosti ter rezultatov raziskovanja na potujoči razstavi
 4. priprava strategije upravljanja s kali v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica (analiza stanja,  smernice za vzdrževanje)
 5. priprava in uprizoritev kulturnega programa o tem, kako so nekoč vaščani uporabljali kal v okviru tradicionalne prireditve Prangerjada 2019

Pričakovani rezultati projekta:

 1. Izvedena gradbeno-obrtniška dela za ureditev kala v Predgradu
 2. Izdelane in postavljene tri informativne table ob kalu v Predgradu
 3. Organizirana tri predavanja kalih na Kočevskem in njihovem vsesplošnem pomenu
 4. Objavljen 30 minutni prispevek o kalih na radiu
 5. Pripravljen oz uprizorjen kulturni program na temo uporabe kala v preteklosti na Prangerjadi 2018 (scenarij, kostumi, rekviziti)
 6. Pripravljena in izvedena dva raziskovalna dneva za nadarjene
 7. Pripravljen in izveden naravoslovni dan
 8. Razstava del otrok na šestih lokacijah
 9. Zloženka o delu učencev
 10. Promocija projekta na spletni strani vodilnega partnerja ter v lokalnih medijih

Trajanje projekta: 1. 10. 2018 - 30. 8. 2019

Celotna vrednost projekta 50.690,00 €. Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 34.715,62 €.

Kontakt:  Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, T:+386(0)1 8938 226, obcinakocevje.si, E: obcina@kocevje.si

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave: