Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili. Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni. Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
Predpise, ki so objavljeni v Uradnem listu RS lahko enostavno pregledujete in iščete tudi v Registru lokalnih skupnosti. 

 
SPLOŠNI AKTI OBČINE
GOSPODARSTVO
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
CESTE IN PROMET
KOMUNALNE DEJAVNOSTI
IZOBRAŽEVANJE IN OTROŠKO VARSTVO
TURIZEM
KULTURA
ŠPORT
DELO Z MLADIMI
ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
JAVNI RED IN MIR