Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet ima 25 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.  Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegovo delo. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Vrstni red predstavitve svetnikov je spisan glede na sedežni red v Občinskem svetu

Dela in naloge občinskega sveta:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema poslovnik za svoje delo;
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine;
 • potrjuje začasne nujne ukrepe župana v skladu z zakonom;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • ustanavlja odbore ter voli in razrešuje njihove člane;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • imenuje volilne komisije za občinske volitve;
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • določa organizacijo in delovno področje občinske uprave ter nadzoruje njeno delo;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom občinskega sveta za odločanje o tem ni pooblaščen župan;
 • odloča o najemu občinskega posojila;
 • razpisuje referendum;
 • daje pobudo za sklice zborov občanov;
 • določa plačo oziroma del plače podžupana, članov občinskega sveta, odborov, komisij in nadzornega odbora;
 • ustanavlja gospodarske in druge javne zavode er ureja javne gospodarske in druge službe;
 • določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
 • daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut;
 • imenuje člane svetov javnih zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je občina; daje soglasje k imenovanju direktorjev zavodov, katerih ustanovitelj je občina.

Statut Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015)

Poslovnik Občinskega sveta občine Kočevje