Po zakonu je nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov ter organizacij, ki so porabniki občinskega proračuna in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan in uporabniki so dolžni to poročilo obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge. Če pa nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o tem v roku 15 dni obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, največkrat pa so v nadzorni odbor imenovani občani, ki imajo ustrezna strokovna znanja. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. 

Člani nadzornega odbora za mandat 2018-2020 so:

  • mag. Robert Tomazin - predsednik
  • Tin Blaževič
  • Stanka Lavrič
  • Mirko Pavlin
  • Vanda Zadnik