1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Kočevje
Odgovorna uradna oseba: Dr. Vladimir Prebilič, župan
Datum prve objave: 1. 1. 2007
Datum zadnje spremembe: 28. 1. 2019
Dostopnost kataloga: www.kocevje.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen le v elektronski verziji na zgoraj navedenem naslovu.  

Naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Tel.: 01 89 38 220
Fax: 01 89 38 230
E-pošta: obcina@kocevje.si

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno ter zdravstveno dejavnost, pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega vastva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravljanje druge dejavnosti varstva okolja, upravlja, gradi in vzdržuje občinske ceste in javne poti, skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, ureja javni red v občini in ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Katalog pristojnosti občin

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
enovita občinska uprava

Organigram organa

b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe:

Ana Štaudohar, podsekretarka za proračun in finance
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Tel.: 01 89 38 204
E-pošta: ana.staudohar@kocevje.si

Katja Godeša, višja svetovalka
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje
Tel: 01 89 38 218
E-pošta: katja.godesa@kocevje.si 

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra):

Državni predpisi: Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije
Predpisi lokalne skupnosti: Register lokalnih skupnosti
Predpisi Evropske skupnosti: EUR-Lex

d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra):

Gradiva Občinski svet Kočevje
Dokumenti v javni obravnavi

e) Seznam strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerim organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih:

Proračun
Prostorski načrt OPN
Strategije in programi

f) Seznam vrst pravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi:

Storitve za občane
Razpisi in javna naročila
Seznam pooblaščenih uradnih oseb za odločanje in vodenje v postopku

g) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ, s kratkim opisom vsebine javne evidence, ki vključuje opis načina pridobivanja podatkov javne evidence in navedbo o povezanosti javne evidence z drugimi javnimi evidencami, oziroma navedbo, da ni povezana z drugo javno evidenco:

Katalog zbirk osebnih podatkov

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Informatiziranih zbirk podatkov nimamo.

h) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacijo javnega značaja:

Gradivo sej Občinskega sveta Občine Kočevje
Seznam predlogov predpisov

Letna poročila o izvajanju ZDIJZ

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2018
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2017
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2016
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2015
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2014
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2013
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2012
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2011
LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2010

3) Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila

Javni razpisi po ZJN

4) Opis načina dostopa informacij javnega značaja

Vsa informacije javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo je možno pridobiti na Občini Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Posredujete lahko elektronsko sporočilo na naslov obcina@kocevje.si in boste želeno informacijo prejeli s povratno pošto.
Postopek za dostop do IJZ in obrazec

5) Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Informacije o obratovalnih časih gostinskih lokalov. 

6) Stroškovnik

Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).