Občinski svet dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje župan.

Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

Vsa vabila, gradiva in zapisniki sej Občinskega sveta Občine Kočevje so zbrani na naslovu www.os-kocevje.si.