Dobitniki občinskih priznanj 2010

Galerija slik1. ZLATI GRB OBČINE GORNJI GRAD

- Frančišek BEZOVŠEK za več kot 50-letno aktivno in vestno delo v Čebelarskem društvu Gornji Grad ter več let aktivnega delovanja v Turističnem društvu Gornji Grad, Lovski družini Gornji Grad, Pašni skupnosti in Gobarskem društvu "Ajdovec" Gornji Grad; predlagatelj Čebelarsko društvo Gornji Grad, Turistično društvo Gornji Grad, Gobarsko društvo "Ajdovec" Gornji Grad in Združenje borcev za vrednote NOB Mozirje, Krajevni odbor Bočna.

Obrazložitev:
Frančišek BEZOVŠEK iz Lenarta pri Gornjem Gradu, rojen 18. oktobra 1935, je dolgoletni član večjega števila društev, v katerih nadvse aktivno sodeluje. Občani ga poznamo kot marljivega človeka, ki nikomur ne odreka svoje pomoči.
Gospod Frančišek je leta 1958 začel čebelariti z 15-20 čebeljimi družinami in je od leta 1959 dalje član čebelarske družine. Na Biotehnični fakulteti je 1965 opravil izpit iz čebelarstva in bil od 1968 od 1970 zaposlen na Zavodu za čebelarstvo, kjer se je ukvarjal z vzrejo matic in pridelavo matičnega mlečka, pozimi pa je delal v laboratoriju. V času do leta 1971 je poročal na Zavod za čebelarstvo o gozdnem medenju na območju Gornjega Grada. V zadnjih letih pa je sodeloval pri izobraževanjih iz čebelarstva. Kot član Čebelarskega društva Gornji Grad je opravljal različne funkcije. Leta 1971 in 1972 je bil predsednik Čebelarske družine Gornji Grad, med 1972 in 1986 letom pa je opravljal delo tajnika ČD Gornji Grad. Od leta 2002 dalje pa je predsednik Čebelarskega društva Gornji Grad. V Čebelarski zvezi Slovenije je deloval na področju Komisije za čebelje paše in Komisije za varno hrano. V času od 1979 do 1985 je vodil čebelarski krožek v OŠ Gornji Grad in bil mentor več članom ČD Gornji Grad.
Gospod Franc Bezovšek je na področju čebelarstva prejel že več priznanj in odličij: priznanje Zgornjesavinjske čebelarske zveze Mozirje in plaketo za 50 let čebelarjenja s strani Čebelarske družine Gornji Grad v letu 2006, odličje Antona Janše III. stopnje od Čebelarskega društva Gornji Grad, odličje Antona Janše II . stopnje od Zgornjesavinjske čebelarske zveze Mozirje ter odličje Antona Janše I. stopnje od Čebelarske zveze Slovenije.

Turistično društvo Gornji Grad še prav posebno ceni njegov prispevek k ponovni oživitvi Čebelarskega praznika. Aktivno je sodeloval v aktivu za pripravo praznika v letu 2009, s svojim prispevkom pa nadaljuje tudi letos in bo nedvomno tudi v prihodnje. Njegove bogate izkušnje in nesebična pomoč pri organiziranju in izvedbi tega praznika so se izkazale kot izjemno koristne in so pripomogle k uspešni izvedbi prireditve.

Gospod Bezovšek je aktiven član Gobarskega društva "Ajdovec" Gornji Grad, kjer je tudi član Nadzornega odbora. Zelo aktiven pa je tudi v Lovski družini Gornji Grad in Pašni skupnosti, o kateri je napisal tudi knjigo.

2. GRB OBČINE GORNJI GRAD

- Ivan ROP za več kot 30-letno vestno delo v Gasilskem društvu Bočna ter več let aktivnega delovanja v drugih organizacijah; predlagatelj Združenje borcev za vrednote NOB Mozirje, Krajevni odbor Bočna.

Obrazložitev:
Ivan ROP iz Bočne je vsestransko aktiven. Je član in tudi predsednik društva Združenje borcev za vrednote NOB Mozirje, Krajevni odbor Bočna. Prizadeva si, da se obnavljajo spomeniki NOB in njihova obeležja ter je glavni organizator srečanja borcev na Menini planini.
Že več kot trideset let je član Gasilskega društva Bočna. Opravljal je funkcijo blagajnika društva, sedaj pa je voznik orodnega avtomobila, član nadzornega odbora in predsednik veteranov.
V čebelarstvu deluje preko dvajset let. Že tretji mandat je blagajnik Čebelarskega društva Gornji Grad in si prizadeva za razvoj čebelarstva in podmladka na Gornjegrajskem, v regiji SA-ŠA in na Čebelarski zvezi Slovenija.
Gospod Ivan Rop je član upravnega odbora Turističnega društva, kjer si s promocijo prizadeva za razvoj turizma.

- Ivan MAJKO ml. za dolgoletno delo na področju planinstva in ostalih športnih dejavnosti v Občini Gornji Grad; predlagatelj Planinsko društvo Gornji Grad.

Obrazložitev:
Ivan MAJKO ml. je član Planinskega društva Gornji Grad od leta 1973. Sprva je bil dejaven v mladinskem odseku, kasneje pa na vseh področjih društvenega delovanja.Vseskozi se redno udeležuje številnih društvenih akcij, od planinskih izletov, delovnih akcij, dežurstva v Domu na Menini, taborov in tekmovanj. Tri mandate je marljivo in vestno opravljal delo tajnika v društvu, zadnja dva mandata pa opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora. Za svoje delo na planinskem področju je poleg društvenega priznanja prejel tudi bronasti in srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije.
Svoj prosti čas namenja tudi Gasilskemu društvu Gornji Grad, Športnemu društvu Gornji Grad in Športnemu društvu Veterani.

- Feliks UGOVŠEK za več kot 70-letno požrtvovalno delo organista in zborovodje cerkvenega pevskega zbora; predlagatelj župan Stanko Ogradi in Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

Obrazložitev:
Feliks Ugovšek se je rodil na Ramšakovi domačiji v Florjanu pri Gornjem Gradu. Kot osnovnošolec se je zaradi zaposlitve svoje matere preselil v Gornji Grad. Veselje do glasbe ga je pripeljalo do tega, da je začel obiskovati glasbeno šolo v Celju. Najljubši inštrument so mu bile orgle. Vendar je svoj izziv našel tudi na področju pihalne godbe. Sodeloval je pri gornjegrajski godbi v času njenega delovanja.
V času svoje mladosti se je včlanil v Gasilsko društvo Gornji Grad, katerega član je še danes.
Poleg glasbe je imel velik čut in smisel za fotografijo. S prva kot amaterski fotograf, kasneje pa se je s to dejavnostjo ukvarjal poklicno.
Dogodki med vojno pa so ga zaznamovali na način, da je bil ranjen v levo roko, katero so mu morali kasneje amputirati. Vendar mu ta nesrečni dogodek ni vzel veselja in poguma do dela organista, za katerega je imel smisel in talent. Delo organista in zborovodje ne pomeni ali z drugimi besedami ne daje privilegijev, ampak pomeni, da je za to delo potrebno tudi precej lastnega odrekanja na drugih področjih. Vendar mu je veselje do orgel dajalo energijo na način, da je preko sedemdeset let bil pripravljen za krajane ob različnih priložnostih, žalostnih ali veselih ovekovečiti trenutke slovesa z orgelskim zvokom. Morda pa to pomeni še več, lahko tudi odraža kulturo do glasbene umetnosti v kraju samem. Za svoje delo je dobil že več priznanj.
Glede na njegovo življenjsko delo na področju fotografije in glasbenega udejstvovanja ter ob njegovem življenjskem jubileju devetdeset let življenja se predlaga za dobitnika priznanja GRB OBČINE GORNJI GRAD.

4. PRIZNANJE OBČINE GORNJI GRAD

- Anton KREFL za večletno vestno in odgovorno delo v posameznih organizacijah; predlagatelj Združenje borcev za vrednote NOB Mozirje, Krajevni odbor Bočna.

Obrazložitev:
Anton KREFL iz Otoka, rojen 25.05.1948 že več let aktivno sodeluje v različnih organizacijah. Od leta 1993 do leta 1998 je bil tajnik Prostovoljnega gasilskega društva Bočna. Naslednja dva mandatna obdobja pa je opravljal funkcijo predsednika nadzornega odbora PGD Bočna.
Leta 1997 in 1998 je bil predsednik Krajevne skupnosti Bočna. Sodeloval je v delovnem odboru za napeljavo novega vodovoda Bočna-Otok ter za napeljavo telefona in kabelskega omrežja za televizijo v naselju Otok.
Petnajst let je bil v odboru Čebelarskega društva Gornji Grad, trenutno pa je aktiven član upravnega odbora Zveze borcev Bočna in odbora Krajevne skupnosti Bočna. Zaradi večletnega in odgovornega dela v posameznih organizacijah, ga Združenje borcev za vrednote NOB Mozirje, Krajevni odbor Bočna imenuje za dobitnika PRIZNANJA OBČINE GORNJI GRAD.

- KULTURNO DRUŠTVO Gornji Grad za 130 let delovanja društva; predlagatelj župan Stanko Ogradi.

Obrazložitev:
Zgodovina Kulturnega društva Gornji Grad, čigar korenine preko čitalniške in nekoliko mlajše pevske, godbene in igralske vpetosti v materin jezik, sega v osemdeseta leta 19. stoletja.
130 let organiziranega kulturnega delovanja je častitljiva doba, ki je ne gre prezreti. Iz preteklih rodov črpa društvo svojo moč, za danes in za jutri, zase in za vse, ki se zavedajo, da je kultura notranja sprostitev življenja. Treba ji je samo prisluhniti in ji dati možnost.
Narodna čitalnica v Gornjem Gradu je bila ustanovljena 1. maja 1880. Sedež čitalnice je bil v Bavčevi hiši, na kateri je bila ob 100-letnici kulturnega delovanja, odkrita spominska plošča. Po zaslugi čitalnice je bilo v kraju živahno družabno življenje, s katerim se je krepila narodna zavest in ljubezen do materinega jezika. V letih delovanja čitalnice, je bilo ustanovljeno pevsko društvo, katoliško prosvetno društvo, knjižnica, narodna godba in telovadno društvo. Leta 1932 se je nadaljevalo kulturno delovanje v novo zgrajenem sokolskem domu, katerega nasilno prekine druga svetovna vojna.
Iz vsega naštetega je vzklilo povojno snovanje, usmerjeno predvsem v dramsko dejavnost. V kroniki društva je seznam uprizorjenih dramskih del zelo dolg. Pod vodstvom sposobnih in prizadevnih režiserjev ter požrtvovalnih igralcev, je bila uprizorjena široka paleta del na domačem odru, kakor tudi na odrih bližnjih in daljnih krajev naše domovine, pa tudi v zamejstvu.
Pod okriljem kulturnega društva je celih 35 let deloval tudi »KINO«.
Likovna dejavnost sega v leto 1992. Ob praznovanju 115-letnice delovanja društva, se je iz društvenih prostorov preselila v galerijo »ŠTEKL«. V tem času so razstavljali številni znani in uveljavljeni slikarji, kiparji in fotografi.
Prav vsak rojstni dan kulturnega društva v Gornjem Gradu je praznik nečesa, čemur so stari Latinci rekli »duh kraja« vsega tistega, kar se je z rodovi najrazličnejših usod in hotenj zgodilo in nabralo v prelepem gornjegrajskem kotu pod Menino planino.

- PLANINSKO DRUŠTVO Gornji Grad za 60 let delovanja društva; predlagatelj župan Stanko Ogradi.

Obrazložitev:
Organizirano planinstvo v Gornjem Gradu se začenja z ustanovitvijo Savinjske podružnice SPD leta 1893, katere ustanovitelj je bil Fran Kocbek, ki je bil tedaj nadučitelj v Gornjem Gradu.
Za prelomno leto gornjegrajskega planinstva moramo šteti leto 1950, ko je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Zgornje Savinjske doline, katero se je v poznejših letih preimenovalo v Planinsko društvo Gornji Grad. Ustanovitelj in prvi predsednik PD za zgornjo Savinjsko dolino v Gornjem Gradu je bil Martin Voščič – Tinko. Pri graditvi planinstva v Gornjem Gradu so pomemben prispevek dodali številni člani, ki so si vsak na svoj način prizadevali za ohranitev in graditev planinstva v Gornjem Gradu. Društvo je dejavno na vseh ravneh planinskega delovanja, v katerega se vključujejo vse starostne generacije.
S ponosom lahko rečemo, da je danes Planinsko društvo Gornji Grad po svojem delu in številu članov eno najmočnejših planinskih društev daleč naokoli.

5. KOCBEKOVA PRIZNANJA

  • Lucija BIČIČ
  • Ana Marija LOČAN
  • Anja MAVRIČ
  • Vanesa STENŠAK

Obrazložitev:
Kocbekova priznanja prejmejo učenci osnovne šole za doseganje najboljšega učnega uspeha v vseh letih šolanja.EU Copyright | Obcina