Poziv k odstranjevanju vegetacije in prenehanju odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih

Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljavec vodotokov na območju porečja Savinje, poziva lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da se podrta drevesa, polomljena debla in vejevje odstrani, ter odpadkov ne odlaga na brežine in meče v struge vodotokov.EU Copyright | Obvestila