Občina Gorje

Gospodarske javne službe

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

Odlok o gospodarskih javnih

službah v Občini Gorje

 

sprejeto: 3.3.2010

objava: Ur. l., št.: 22/2010, 19.3.2010

velja od: 20.3.2010

velja do: 19.5.2012

Odlok o javnem podjetju

Infrastruktura Bled d.o.o. in 

ustanovitvi njegovega skupnega organa

 

sprejeto: 10.6.2010

obajva: Ur. l. št.: 49/2010

velja od: 19.6.2010

Odlok o gospodarskih javnih

službah v Občini Gorje 

 

sprejeto: 24.4.2012

objava: Ur. l., št.: 32/2012 

velja od: 19.5.2012

velja do:  

Popravek Odloka o občinskih

gospodarskih javnih službah v

Občini Gorje 

 

sprejeto: 19.3.2013

objava: UGSO, št.: 11/2013, 

velja od: 22.3.2013

velja do:  

Odlok o načinu izvajanja lokalne 

gospodarske javne službe operaterja

distribucijskega sistema zemeljskega

plina in o podelitvi koncesije

za geografsko območje Občine Gorje

sprejet: 7.6.2017

objava: UGSO, št. 28/2017

velja od: 24.6.2017

 

OSKRBA S PITNO VODO

 

Odlok o spremembah Odloka

o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorje

 

sprejeto: 18.12.2008

objava: Ur. l., št.: 122/2008, 24.12.2008

velja od: 25.12.2008 

velja do: 3.7.2010

Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno

vodo v Občini Gorje

 

sprejeto: 18.12.2008

objava: Ur. l., št.: 122/2008, 24.12.2008

velja od: 25.12.2008 

velja do: 

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorje 

sprejeto: 10.6.2010

objava: Ur. l., št.: 49/2010, 18.6.2010 

 

velja od: 3.7.2010

velja do: 16.6.2012  

Odlok o načinu opravljanja lokalne

gospodarske javne službe oskrbe spitno

vodo v Občini Gorje 

 

sprejeto: 30.5.2012

objava: UGSO, št.: 18/2012, 1.6.2012 

velja od: 16.6.2012

velja do:  

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju

cen storitev obvezne občinske gospodarske

javne službe oskrba s pitno vodo 

 

sprejeto: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19/2014, 25.4.2014

velja od: 26.4.2014

velja do: 

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o

tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v 

Občini Gorje

sprejeto: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19/2014, 25.4.2014

velja od: 26.4.2014

velja do: 

 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in

padvinske odpadne vode v Občini Gorje

 

sprejeto: 30.5.2012

objava: UGSO, št.: 18/2012, 1.6.2012

velja od: 16.6.2012 

velja do:

Sklep o cenah storitev odvajanja

in čiščenja odpadnih voda v Občini Gorje

 

sprejeto: 22.4.2015

objava: UGSO, št.: 21/2015, 30.4.2015

velja od: 1.5.2015

velja do:

Popravek Sklepa o cenah storitev odvajanjain

čiščenja odpadnih voda v Občini Gorje

 

sprejeto: 15.5.2015

objava: UGSO, št.: 23/2015, 16.5.2015

velja od: 1.5.2015

velja do

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja

odpadnih voda v Občini Gorje -

neuradno prečiščeno besedilo (1)

 

sprejeto: 22.4.2015, 15.5.2015

objava: UGSO, št.: 21/2015 in 23/2015

velja od: 1.5.2015

velja do

Tehnični pravilnik za projektiranje, 

tehnično izvedbo in uporabo javnega

kanalizacijskega omrežja v Občini Gorje

 

sprejeto: 5.10.2016

objava: UGSO, št. 53/2016, 21.10.2016

velja od: 5.11.2016

velja do: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne

službe odvajanja in čiščenja komunalne in

padavinske odpadne vode v Občini Gorje

 

sprejet:

objava: UGSO, št. 57/2017

velja od:

velja do: 

OBČINSKE JAVNE CESTE

 

Odlok o kategorizaciji občinskih

javnih cest v Občini Gorje

 

sprejet: 9.4.2009

objava: Ur. l., št.: 30/2009, 17.4.2009

velja od: 2.5.2009

velja do:

Odlok o spremembah Odloka o

občinskih cestah

 

sprejet: 9.4.2009

objava: Ur. l., št.: 30/2009, 17.4.2009

velja od: 18.4.2009

velja do: 

Odlok o načinu opravljanja rednega

vzdrževanja občinskih javnih cest in

drugih prometnih površin v Občini Gorje

 

sprejet: 19.12.2012

objava: UGSO, št.: 38/2012, 21.12.201

velja od: 5.1.2013

velja do: 

Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje

sprejet: 8.6.2016

objava UGSO, št. 28/2016, 10.6.2016

velja od: 25.6.2016

velja do: 

KOMUNALNI ODPADKI

 

Sklep o določitvi višine subvencioniranja

cene storitev zbiranja in prevoza komunalnih

odpadkov v Občini Gorje za leto 2014

 

sprejeto: 10.6.2010

objava: Ur. l., št.: 49/2010

velja od: 1.6.2010

velja do:

Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Gorje

 

sprejeto: 13.4.2011

objava: Ur. l., št.: 30/2010

velja od: 23.4.2011

velja do: 6.3.2012

Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s

komunalnimi odpadki v Občini Gorje

 

sprejeto: 29.2.2012

objava: Ur. l., št.: 17/2012

velja od: 6.3.2012

velja do: 22.2.2013

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne

gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Gorje

 

sprejeto: 24.4.2012

objava: Ur. l., št.: 32/2012

velja od: 19.5.2012

velja do: 

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev

koncesije za opravljanje obvezne lokalne

gospodarske javne službe ravnanja s

komunalnimi odpadki v Občini Gorje 

 

sprejeto: 24.4.2012

objava: Ur. l., št.: 32/2012

velja od: 12.5.2012

velja do:  

Sklep o cenah storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Gorje

 

sprejeto: 19.2.2013

objava: UGSO, št.: 6/2013

velja od: 22.2.2013

velja do: 26.4.2014

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi

odpadki v območju Občine Gorje

 

sprejeto: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19/2014

velja od: 1.5.2014

velja do: 

Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi

odpadki v Občini Gorje

 

sprejeto: 16.4.2014

objava: UGSO, št.: 19/ 2014

velja od: 26.4.2014

velja do: 

Sklep o spremembi Sklepa o cenah

storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

v Občini Gorje

 

sprejet: 20.8.2014

objava: UGSO, št.: 38/2014

velja od: 23.8.2014

velja do: 

Sklep o cenah storitev ravnanja s

komunalnimi odpadki v Občini Gorje

sprejet: 9.12.2015

objava: UGSO, št.: 67/2015

velja od: 12.12.2015

velja do: 27.10.2017

 

Sklep o cenah storitev ravnanja s

komunalnimi odpadki v Občini Gorje

sprejet: 25.10.2017

objava: UGSO, št. 50/2017

velja od: 28.10.2017

uporablja se od: 1.12.2017

velja do: 

 

Sklep o cenah storitev ravnanja s

komunalnimi odpadki v občini Gorje

sprejet: 10.4.2019

objava: UGSO, št. 20/2019

velja od: 20.4.2019

uporablja se od: 1.5.2019

 

JAVNE POVRŠINE

 

Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe urejanja 

in čiščenja javnih površin v Občini Gorje

 

sprejeto: 30.5.2012

objava: UGSO, št.: 18/2012, 1.6.2012

velja od: 16.6.2012

velja do: 

 

ZAPUŠČENE ŽIVALI

 

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske

javne službe pomoči, oskrbe in namestitve

zapuščenih živali v zavetišču na območju

Občine Gorje

 

sprejeto: 30.5.2012

objava: UGSO, št.: 18/2012, 1.6.2012

velja od: 16.6.2012

velja do: 

 

OSTALO

 

Javni razpis za direktorja Javnega

podjetja Infrastruktura Bled, d.o.o.

sprejeto: 31.1.2013

objava: UGSO, št.: 3/2013, 31.1.2013

velja od: 31.1.2013

velja do: 10.2.2013