Občina Gorje

Končani javni razpisi

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjaje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2018

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

Ukrep št. 5_Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji - DE MINIMIS

Ukrep št. 7_Pomoč za nove investicije za delo v gozdu

Ukrep št. 8_Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

Prvi rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 04.05.2018, drugi rok pa 31.08.2018.

Vloge za ukrep 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, in sicer v obdobju od 16.08.2018 do 31.08.2018.

  

V primeru, da bo skupni znesek vlog presegel razpisana sredstva, se vsem prosilcem zniža zaprošeni znesek za enak sorazmerni del.

 

V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

 

Javni razpis za prosto uradniško delovno mesto - višji svetovalec za premoženjsko pravne in druge zadeve

 

Številka: 1100-0012/2018-1

Datum: 19.12.2018

 

Občina Gorje na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08-ZJU-D, 69/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji in delovnih mest v občinski upravi  Občine Gorje (št. 033-3/2009-3 z dne 4.1.2013), objavlja v občinski upravi Občine Gorje prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE (m/ž)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          najmanj visoko strokovno izobrazbo, pravne, upravne ali primerljive smeri (1. stopnja),   

-          najmanj 5 let delovnih izkušenj,

-          opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-          opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

 

Prijavljeni kandidati za navedeno delovno mesto morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

-          znanje uporabe računalnika (urejevalnik besedil, delo s preglednicami)

-          aktivno znanje uradnega jezika,

-          imeti  morajo državljanstvo Republike Slovenije,

-          vozniški izpit B kategorije,

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gorje.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela pri posameznem delodajalcu in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem postopku strokovni izpit opraviti najkasneje v roku 3 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

 

V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, ki bodo priložena prijavi, glede na priložene reference in po potrebi tudi na osnovi osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z referencami s področja dela lokalne samouprave.

 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu so :

-          sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja premoženjsko pravnih in splošnih zadeve;

-          samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv s področja premoženjsko pravnih in splošnih zadev;

-          vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;

-          vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;

-          samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja premoženjsko pravnih in splošnih zadev;

-          opravljanje strokovno tehničnih opravil za delovne komisije občinskega sveta z delovnih področij in priprava strokovnih gradiv za občinski svet;

-          opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;

-          opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana in direktorja občinske uprave.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati :

-          izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum pridobljene izobrazbe in  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

-          izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, navedba stopnje izobrazbe, ki se je zahtevala za delovno mesto pri posameznem delodajalcu),

-          izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat že opravil),

-          izjavo kandidata, da:

-          je državljan Republike Slovenije,

-          ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-          zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-          izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Gorje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v kateri naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je že pridobil.

 

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo  » Javna objava – prijava na prosto uradniško delovno mesto Višjega svetovalca za premoženjsko pravne in splošne zadeve« na naslov OBČINA GORJE, ZGORNJE GORJE 6B, 4247 ZGORNJE GORJE  in sicer v roku 15 dni po javni objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.gorje@gorje.si, pri čimer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Nepravočasne in formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo zahtevane pogoje. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo poleg izpolnjevanja zahtevanih pogojev v prijavi izkazali tudi poznavanje področja dela.

 

Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na uradni spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si.

 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na Občini Gorje na telefonski številki 04 575 18 00.

 

 

Peter Torkar

Župan Občine Gorje

 

Javni razpis za prosto uradniško delovno mesto - višji svetovalec za okolje in prostor in gospodarske javne službe

 

Številka: 1100-0001/2018

Datum: 28.8.2018

 

Občina Gorje na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08-ZJU-D, 69/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji in delovnih mest v občinski upravi  Občine Gorje (št. 033-3/2009-3 z dne 4.1.2013), objavlja v občinski upravi Občine Gorje, prosto uradniško delovno mesto za določen čas 13 mesecev – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu:

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (m/ž)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          najmanj visoko strokovno izobrazbo, smer gradbeništvo, vodarstvo in okoljsko inženirstvo, (1. stopnja),   

-          najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

-          opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

-          opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

 

Prijavljeni kandidati za navedeno delovno mesto morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

-          znanje uporabe računalnika (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),

-          aktivno znanje uradnega jezika,

-          imeti  morajo državljanstvo Republike Slovenije,

-          vozniški izpit B kategorije,

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 13 mesecev s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gorje.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati :

-          izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum pridobljene izobrazbe in  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

-          izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, navedba stopnje izobrazbe, ki se je zahtevala za delovno mesto pri posameznem delodajalcu),

-          izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat že opravil)

-          izjavo kandidata, da:

-          je državljan Republike Slovenije,

-          ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-          zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

-          izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Gorje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v kateri naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je že pridobil.

 

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo  » Javna objava – prijava na prosto uradniško delovno mesto Višjega svetovalca za okolje in prostor in gospodarske javne službe«, na naslov OBČINA GORJE, ZGORNJE GORJE 6B, 4247 ZGORNJE GORJE  in sicer v roku 8 dni po javni objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ..., pri čimer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na uradni spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si.

 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na Občini Gorje na telefonski številki 04 575 18 00, Robert Plavčak.

 

 

Peter Torkar, l.r.

Župan Občine Gorje

 

Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2018

 

Javni razpis

Ukrep št. 1_Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Ukrep št. 2_Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Ukrep št. 3_Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva

Ukrep št. 4_Spodbujanje sobodajalstva

 

Rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 28.08.2018.  Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Gorje, mora prispeti najpozneje do 28.08.2018

 

Javno naročilo za izvajanje šolskih prevozov v Občini Gorje za Osnovno šolo Gorje za leto 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021

 

Razpisna dokumetnacija

Obrazec št. 1

 

Ponudbo lahko oddate do ponedeljka, 13.8.2018 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 13.8.2018 ob 12.15 uri. 

 

Za dodatna vprašanja in informacije lahko pokličete na 04 575 18 03 (Robert Plavčak) ali pišete na ...

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2018

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog na objavljeni javni razpis je 11.05.2018.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

UREDITEV LC 012061 in LC 012131

 

Javni razpis

Drugi del razpisa

ESPD obrazec

Popis del

Popravljen obrazec št. 1

 

Rok za predložitev ponudb je do 23.4.2018 do 13.00 ure.

Odpiranje ponudb je 23.4.2018 ob 13.30 uri.

 

UREDITEV LC 012191 ZGORNJE LAZE

 

Javni razpis

Drugi del razpisa

ESPD obrazec

Popis del

 

Rok za predložitev ponudb je do 10.4.2018 do 12. ure.

Odpiranje ponudb je 10.4.2018 ob 13. uri.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2018

 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 30.3.2018 do 13. ure.