Občina Gorje

Končani javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 05.05.2017

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

Izgradnja občinske ceste Podhom - Klinarjev klanec

 

Javni razpis

Prvi del razpisa

Drugi del razpisa

ESPD obrazec

Popis del

 

Rok za predložitev ponudb je do 10.4.2017 do 12. ure.

Odpiranje ponudb je 10.4.2017 ob 13. uri.

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2017

 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 31.3.2017 do 13. ure. 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Številka: 1100-0001/2017

Datum: 25.1.2017

 

Občina Gorje na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08-ZJU-D, 69/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji in delovnih mest v občinski upravi  Občine Gorje (št. 033-3/2009-3 z dne 4.1.2013), objavlja v občinski upravi Občine Gorje, prosto uradniško delovno mesto za določen čas 13 mesecev – nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu:

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR

IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (m/ž)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoko strokovno izobrazbo, smer gradbeništvo, vodarstvo in okoljsko inženirstvo, (1. stopnja),
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

 

Prijavljeni kandidati za navedeno delovno mesto morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • znanje uporabe računalnika (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • aktivno znanje uradnega jezika,
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 13 mesecev s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gorje.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati :

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum pridobljene izobrazbe in  ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo o delovnih izkušnjah, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, navedba stopnje izobrazbe, ki se je zahtevala za delovno mesto pri posameznem delodajalcu),
 • izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat že opravil),
 • izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Gorje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v kateri naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je že pridobil.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo » Javna objava – prijava na prosto uradniško delovno mesto Višjega svetovalca za okolje in prostor in gospodarske javne službe«, na naslov OBČINA GORJE, ZGORNJE GORJE 6B, 4247 ZGORNJE GORJE in sicer v roku 5 dni po javni objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ..., pri čimer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na uradni spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si.

 

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na Občini Gorje na telefonski številki 04 575 18 00, Robert Plavčak.

 

 

Peter Torkar, l.r.

Župan Občine Gorje

 

Javni razpis za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Gorje za sezoni 2017 in 2018

 

Sklep o začetku postopka

Razpisna dokumentacija

Plan dela - državni gozdovi

Plan dela - zasebni gozdovi

Vzdrževanje gozdnih cest

 

Rok za oddajo vlog je 13.3.2017 do 12. ure.

Odpiranje ponudb je 13.3.2017 ob 13. uri na sedežu Občine Gorje.