Občina Gorje

Pristojnosti občine

Statut Občine Gorje določa, da občina samostojno poravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s statutom, zlasti pa:

 

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

 • sprejema statut in druge predpise občine,
 • sprejema proračun in zaključni račun občine,
 • načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
 • predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

 

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:

 • ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
 • pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
 • sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
 • sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

 

3.Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

 • sprejema in analizira gospodarske rezultete v občini,
 • sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
 • pospešuje gospodarski razvoj,
 • sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
 • z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov,
 • opravlja potrebne naloge, na področju turizma in gostinstva,
 • opravlja potrebne naloge na področju kmetijstva.

 

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

 • v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
 • sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
 • spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
 • spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
 • gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
 • v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj, 
 • sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občano. 

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 • zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
 • nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
 • gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave.

 

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:

 • ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
 • v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
 • sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
 • z različnimi ukrpi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvalitetno življenje njenih prebivalcev. 

 

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invaldie in ostarele tako, da:

 • spremlja stanje na tem področju,
 • pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
 • sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

 

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

 • omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem področju,
 • določa občinski program športa,
 • zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnosti,
 • z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
 • sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

 

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

 • izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi prepisi s področja varstva okolja,
 • spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katermi zagotavlja varstvo okolja,
 • sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
 • sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
 • z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

 

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:

 • lokalne javne ceste in druge javne poti,
 • površine za pešce in kolesarje,
 • igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
 • javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
 • zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

 

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 • organizira reševalno pomoč v požarih,
 • organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
 • zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
 • zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
 • sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom civilno zaščito ter spremlja njihovo delo, 
 • opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami. 

 

12. Ureja javni red v občini tako, da:

 • sprejema ustrezne splošne akte,
 • določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
 • ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
 • organizira občinsko redarstvo,
 • izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
 • opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
 • opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.