Občina Gorje

Občinska uprava

Občinska uprava Občine Gorje izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Ustanovi jo občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim se določijo njene naloge in notranjo organizacijo. Usmerja in nadzira jo župan, delo pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.