Občina Gorje

Seje občinskega sveta

Osrednji organ Občine Gorje je Občinski svet Občine Gorje, ki šteje 11 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Gorje. Mandat članov občinskega sveta je štiri leta. 

 

V okviru svojih pristojnosti občinskega sveta Občine Gorje:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge občinske akte,
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega svet,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
 • odloča o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa drugače, da o teh zadevah odloča drug občinski organ,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statu občine.

 

 

MANDATNO OBDOBJE 2010 - 2014

 

MANDATNO OBDOBJE 2014 - 2018

 

MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022