Občina Gorje

Občinski svet

PREDSTAVITEV SVETA

 

Osrednji organ Občine Gorje je Občinski svet Občine Gorje, ki šteje 11 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Gorje. Mandat članov občinskega sveta je štiri leta.

 

V okviru svojih pristojnosti Občinski svet Občine Gorje:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge občinske akte,
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno,
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
 • odloča o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut Občine.

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2006 - 2010

 

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Branko Banko

 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Alojz Poklukar

 

SAMOSTOJNI SVETNIKI

Tomaž Bergant

Ludvik Hajdinjak

Janez Mežan

Stanislav Lah

Janez Kosmač

Janez Kolenc

Danijela Mandeljc

Mihael Klinar

Ivan Ratek

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2010 - 2014

 

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Branko Banko

Ivan Hočevar

 

SAMOSTOJNI SVETNIKI

Janez Kolenc

Pavel Jakopič

Ivan Ratek

Janez Poklukar

Boštjan Komar

Borut Kunstelj

Roman Dolenc

Danijela Mandeljc

Jakob Por

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2014 - 2018

 

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Branko Banko

Ivan Hočevar

 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Janez Poklukar st.

 

SAMOSTOJNI SVETNIKI

Janez Kolenc

Urban Mulej

Ivan Ratek

Boštjan Komar

Borut Kunstelj

Dominik Piber

Danijela Mandeljc

Jakob Por

 

ČLANI V MANDATNEM OBDOBJU 2018 - 2022

 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Janez Poklukar st. 

 

SAMOSTOJNI SVETNIKI

Danijela Mandeljc,

Anja Bunderla,

Zdenka Repe,

Pavel Jakopič,

Urban Jan,

Primož Pretnar,

Edvard Torkar,

Janez Kolenc,

Ivan Ratek,

Dominik Piber.