Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Braslovče

Občinski svet Občine Braslovče je na 27. redni seji dne, 23.4.2014, sprejel Operativni program odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče.

Izhodišče za pripravo operativnega programa Občine Braslovče je Nacionalni operativni program za doseganje ciljev varstva okolja v smislu zmanjšanja obremenjevanja okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Braslovče vsebuje rešitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v poselitvenih območjih (aglomeracijah) za katera je potrebno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. Hkrati pa vsebuje tudi predloge zakonsko dopustnih, tehnično izvedljivih in ekonomsko upravičenih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v objektih izven večjih poselitvenih območij – aglomeracij.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (pdf)
Kartografski del (Priloga A->E - PDF)
Kartografski del (Priloga E - excel)
Kartografski del (Priloga F - excel)

Stavbe na območjih razpršene poselitve, ki po operativnem programu ne bodo priključene na javno kanalizacijsko omrežje oziroma skupno čistilno napravo, morajo zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN) najkasneje do leta 2017.

Informacije o izgradnji in zagonu male komunalne čistilne naprave lahko dobite na spletni strani JKP Žalec: http://www.jkp-zalec.si/storitve/individualne-male-cistilne-naprave/79 .

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00