Priključevanje na kanalizacijsko omrežje

Vse občane naselij Zakl, Šentrupert, Trnava, Orla vas, Topovlje, Parižlje, Rakovlje in Braslovče, ki še niste priključeni na kanalizacijsko omrežje, odločbo o odmeri komunalnega prispevka pa ste že prejeli, obveščamo, da je priključitev na kanalizacijo po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur.l. RS št. 1/12) obvezna.

Pred priključitvijo stanovanjskega objekta na kanalizacijsko omrežje je potrebno poravnati komunalni prispevek po odmerni odločbi in si na JKP Žalec pridobiti soglasje za priključitev.

Dodatne informacije v zvezi z odmero komunalnega prispevka lahko dobite na Občini Braslovče, tel. 03 703 84 14, Simona Klokočovnik, glede izdaje soglasja za priključitev pa na JKP Žalec, tel. 03 713 67 50.

Lastnike stavb na območjih razpršene poselitve, ki po operativnem programu ne bodo priključene na javno kanalizacijsko omrežje oziroma skupno čistilno napravo, obveščamo, da morajo zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN) najkasneje do leta 2017.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00