INVESTICIJE 23. ČLEN ZFO

Obnova ceste Poljče – Parižlje

V letu 2011 je bila izvedena obnova ceste Poljče – Parižlje v skupni dolžini 750 m. Izvedena je bila širitev ceste in asfaltiranje. Vrednost investicije je znašala skupno 99.082,38 EUR z DDV. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je znašalo 83.147,00 EUR.


Obnova ceste Dobrovlje – odcep Ramšak

V letu 2012 je bila izvedena obnova ceste na Dobrovljah – odcep Ramšak v dolžini 700 m. Na določenih mestih je bila izvedena širitev cestišča, asfaltiranje v širini 3 m in ureditev bankin. Vrednost investicije je znašala 46.504,91 EUR z DDV. Izvajalec del je bilo podjetje PUP Velenje. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je znašalo 30.587,00 EUR.


Vodovod Podvrh II faza

V letu 2012 je bila zgrajena II. faza vodovoda Podvrh. Izvajalec del podjetje Vilkograd d.o.o. je z deli končal v predvidenem roku. Vrednost gradbenih del je znašala 38.278,16 EUR brez DDV. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je znašalo 44.818,00 EUR.


Obnova ceste Braslovče – Braslovško jezero

V letu 2013 je bila izvedena »obnova ceste Braslovče – Braslovško jezero« od prireditvenega prostor dalje v dolžini 350 m zaradi zagotovitve boljše prometne varnosti in izboljšanja dostopnosti Braslovškega jezera. Dela so obsegala širitev in asfaltiranje cestišča v širini 4m, ureditev tlakovane steze za pešce ter ureditev stojnih mest ja javno razsvetljavo. Izvajalec del, podjetje Peor iz Celja, je dela opravil kvalitetno in v roku. Vrednost del je znašala 52.300,95 z DDV. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je znašalo 39.000,00 EUR.


Vodovod Podvrh III. faza

V letu 2013 je bila zgrajena III. faza vodovoda Podvrh v dolžini 700 m (odcep do kmetije »Cimperšek«). Izvajalec del podjetje Vilkograd d.o.o. je z deli končal v predvidenem roku. Ocenjena vrednost del je znašala 64.695,00 EUR brez DDV. Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je znašalo 44.818,00 EUR.


Obnova ceste Male Braslovče – Zgornje Gorče

V letu 2014 je bila obnovljena cesta Mele Braslovče – Zgornje Gorče v dolžini 480 m. Izvedena je bila širitev in preplastitev dela dotrajanega cestnega odseka zaradi zagotovitve boljše prometne varnosti in izboljšanja dostopnosti naselja Zgornje Gorče. Ob obnovljenem cestnem odseku so bile izvedene tudi utrjene bankine. Izvajalec del je bilo podjetje Peor d.o.o. iz Celja. Vrednost del po pogodbi je znašala 48.659,24 EUR. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prispevalo 40.489,21 EUR.


Izgradnja priključka za odvajanje odpadne vode FK5 Parižlje

V letu 2015 je bil zgrajen priključek za odvajanje odpadne vode FK5 v Parižljah, s čimer je bilo omogočeno odvajanje odpadnih vod za obstoječe objekte v naselju Parižlje, ki še niso imela možnosti priključitve na že izgrajeno primarno kanalizacijo Braslovče - Latkova vas, ki se zaključuje s čistilno napravo Kasaze. Priključek v dolžini 137 m in obnovo javne poti v širini 3 m je izvedlo podjetje Peor d.o.o. iz Celja. Vrednost del je znašala 39.687,06 brez DDV. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prispevalo 19.433,00 EUR.


Izgradnja kanalizacije Letuš levi breg – veja 1: gasilski dom Letuš

V letu 2016 je bil zgrajen del kanalizacijskega omrežja Letuš – levi breg na območju gasilskega doma v Letušu. Z izgradnjo začetnih 264 m kanalizacijskega omrežja se na območju naselja Letuš predvideva 12 kanalizacijskih priključkov. Hkrati je bila v enaki dolžini in v širini 3 m obnovljena tudi javna pot mimo gasilskega doma. Skupna vrednost projekta je znašala 90.172,85 EUR. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prispevalo 39.106,00 EUR nepovratnih sredstev ter 51.066,85 EUR povratnih sredstev z odplačilno dobo devetih let.


Obnova lokalne ceste LC 490121 – Partizanka, odsek Zgornje Gorče – Podvrh I in II. faza

V letih 2017 in 2018 je bila izvedena obnova lokalne ceste od naselja Zgornje Gorče do Podvrha – odcep za Dobrovlje. Ob cesti so bile hkrati urejene in utrjene tudi bankine. Vrednost del v dveh letih je znašala 207.357,41 EUR z DDV. V letu 2017 so bila izvedena dela v vrednosti 103.045,27 EUR, v letu 2018 pa v vrednosti 107.754,41 EUR. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je k projektu prispevalo 99.815,00 EUR nepovratnih sredstev in 107.542,41 EUR povratnih sredstev. Preostala sredstva v višini 3.442,27 je zagotovila Občina Braslovče.


Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00